Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2005 02:00

Κανονισμοί ΚΟΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΛΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣΣΚΥΛΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΛΩΝΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙKANONIΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

Εισαγωγή
'Αρθρο 1
Συστήνεται σαφέστατα στους κυνοτρόφους και στους ιδιοκτήτες των επιβητόρων, πριν από οποιαδήποτε αναπαραγωγική διαδικασία, η γραπτή τήρηση των αμοιβαίων συμφωνιών και όσον αφορά ειδικότερα τις οικονομικές υποχρεώσεις, η πλήρης διαφάνειά τους.
Ιδιοκτήτης θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, που απέκτησε το ζώο δια νομικώς ισχυρού τίτλου, που έχει δηλαδή αναντιρρήτως στην κατοχή του το σκύλο και είναι σε θέση να το αποδείξει δια της νομίμου κατοχής του εγκύρου Γενεαλογικού Χάρτη του.
Κάτοχος του επιβήτορος θεωρείται αφΆ ενός ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, να τον διαθέτει σε θηλυκά προς επίβαση.

Μεταφορά και διαβίωση του θηλυκού
'Αρθρο 2.
Συστήνεται στους ιδιοκτήτες των θηλυκών να τα οδηγούν προσωπικά ή με πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους στους επιβήτορες. Στην περίπτωση που το θηλυκό παραμείνει για διάστημα περισσοτέρων ημερών στον ιδιοκτήτη του αρσενικού, επιβαρύνει το σύνολο των εξόδων που προκύπτει από την παραμονή του, όπως διατροφή, περιποίηση, πιθανές κτηνιατρικές φροντίδες, όπως και πιθανές ζημίες που προξενήθηκαν από το θηλυκό στις εγκαταστάσεις και την κατοικία του ιδιοκτήτη του αρσενικού, τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. Η επάνοδος του θηλυκού διεξάγεται επίσης με έξοδα του ιδιοκτήτη του.

Αστική ευθύνη
'Αρθρο 3.
Βάσει των νομικών διατάξεων των διαφόρων χωρών θεωρείται εν τη έννοια του Κανονισμού αυτού σαν αστικώς υπεύθυνος κάτοχος του ζώου, το πρόσωπο εκείνο, που κατά το χρόνο που επήλθε η ζημία παρείχε διαμονή και περιποίηση στο ζώο.
Στην περίπτωση, που το θηλυκό παραμείνει μία ή περισσότερες ημέρες υπό την επιμέλεια του ιδιοκτήτου του επιβήτορος τότε θεωρείται εκείνος από τ ο νόμο, ότι υπέχει αστική ευθύνη για τις ζημίες που προξενήθηκαν σε τρίτους από το θηλυκό.
Οι εκάστοτε ιδιοκτήτες ή οι διατηρούντες επιβήτορες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπΆόψη τους τα ανωτέρω κατά την σύναψη προσωπικής ασφαλίσεως για αστική ευθύνη.

Θάνατος του θηλυκού
'Αρθρο 4.
Στην περίπτωση θανάτου του θηλυκού κατά την παραμονή του στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος διαπιστώνεται με δικά του έξοδα από κτηνίατρο ο θάνατος, όπως και η αιτία θανάτου. Ο ίδιος ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του θηλυκού όσο το δυνατόν ταχύτερα για τον θάνατο και την αιτία θανάτου του.
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του θηλυκού επιθυμεί να δει το ζώο, που έχει πεθάνει πρέπει να του παρασχεθεί η δυνατότητα προς τούτο.
Στην περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος υπέχει ευθύνη για την επέλευση του θανάτου, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του θηλυκού.
Στην περίπτωση, που δεν υπέχει ευθύνη, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του θηλυκού να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος για όλα τα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με το θάνατο του θηλυκού.

Επιλογή επιβήτορος
'Αρθρο 5.
Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος είναι υποχρεωμένος, να οδηγήσει το θηλυκό σε ουδένα άλλον εκτός του προβλεπόμενου επιβήτορος.
Στην περίπτωση, που δεν λάβει χώρα η επίβαση από τον συγκεκριμένο επιβήτορα απαιτείται γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού, αν αυτό πρόκειται να οδηγηθεί σε άλλον επιβήτορα. Δεν επιτρέπεται πάντως σε καμία περίπτωση η επίβαση του θηλυκού, κατά τη διάρκεια του αυτού οργασμού από δύο ή περισσότερους επιβήτορες.

Αθέλητος επίβαση
'Αρθρο 6.
Αν λάβει χώρα μη ηθελημένη επίβαση από άλλον εκτός από τον “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος που έχει κάτω από την επιμέλειά του το θηλυκό, να το δηλώσει στον ιδιοκτήτη του, υποχρεούται δε επίσης σε αποζημίωση του για όλα τα έξοδα που προέκυψαν από την αθέλητο επίβαση. μετά από αθέλητο επίβαση από άλλον εκτός από τον “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα δεν επιτρέπεται περαιτέρω επίβαση από τον εξ αρχής “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα.
Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεως κατά του ιδιοκτήτου του θηλυκού όταν πρόκειται περί αθέλητου επιβάσεως.

Πιστοποιητικό επιβάσεως [Αίτηση καταχώρησης γέννας &Εγγραφής κουταβιών ]
'Αρθρο 7.
Την ορθή εκτέλεση της επιβάσεως πιστοποιεί ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος με την έκδοση του πιστοποιητικού επιβάσεως. ΣΆ αυτό πιστοποιεί με την υπογραφή του, ότι ήτο αυτόπτης μάρτυς της επιβάσεως, που έλαβε χώρα. Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία Γενεαλογίου της χώρας στην οποία πρόκειται να καταχωρηθεί η γέννα προβλέπει για την καταχώρηση συγκεκριμένα έντυπα πιστοποιητικά - επιβάσεως , είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτου του θηλυκού να προμηθευτεί τα ανωτέρω έντυπα, να τα συμπληρώσει νομότυπα και να τα προσκομίσει προς υπογραφή στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος.

Το πιστοποιητικό επιβάσεως πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνει :
α) Όνομα και αριθμό μητρώου καταχωρήσεως στο Βιβλίο Γενεαλογίου του επιβήτορος
β) Όνομα και αριθμό μητρώου καταχωρήσεως στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού
γ) ΅Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτου ή του κατόχου του επιβήτορος
δ) Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτου του θηλυκού κατά τη στιγμή της επιβάσεως, την ημερομηνία αποκτήσεως του θηλυκού.
ε) Τόπο και ημερομηνία που έλαβε χώρα η επίβαση
στ) Υπογραφές του ιδιοκτήτου ή κατόχου του επιβήτορος και του ιδιοκτήτου του θηλυκού.
ζ) Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία Γενεαλογίου απαιτεί για την καταχώρηση των κουταβιών επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επικυρωμένο απόσπασμα Βιβλίο Γενεαλογίου του επιβήτορος, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει ατελώς στον ιδιοκτήτη του θηλυκού.

Αποζημίωση για την επίβαση
'Αρθρο 8.
Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει υποχρέωση να υπογράψει το πιστοποιητικό επιβάσεως . Η παρακράτηση του θηλυκού ως ενεχύρου απαγορεύεται.

'Αρθρο 9.
Στην περίπτωση που ο συμφωνηθείς αρσενικός για οποιονδήποτε λόγο δεν εκτελέσει την επίβαση ή το θηλυκό δεν είναι πρόθυμο προς επίβαση, ώστε να μην καταστεί δυνατό να συντελεστεί η επίβαση, ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει δικαίωμα παρΆ όλα αυτά των υπό τον αριθμό 2 αναφερομένων αποζημιώσεων όχι όμως και επί της χρηματικής καταβολής για την επίβαση που είχε συμφωνηθεί .

'Αρθρο 10.
Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν έχει απέναντι στον ιδιοκτήτη του θηλυκού καμία αξίωση πέραν της χρηματικής καταβολής για την επίβαση που είχε συμφωνηθεί, όσον αφορά τους απογόνους του αρσενικού. Ιδιαίτερα δε δεν έχει καμία νομική αξίωση, όπως του αποδοθεί κάποιο κουτάβι.
Στην περίπτωση που η παράδοση κουταβιού συμφωνηθεί να θεωρηθεί σαν αποζημίωση για την επίβαση, θα πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να καταρτιστεί γραπτά πριν από την επίβαση. Σε τέτοιου είδους συμφωνίες συστήνεται να λαμβάνονται υπΆ όψη απαραίτητα τα ακόλουθα σημεία :
α) Χρονικό σημείο επιλογής του κουταβιού από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος
β) Χρονικό σημείο αποδόσεως του κουταβιού στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος
γ) Χρονικό σημείο κατά τον οποίο το δικαίωμα επιλογής από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος παύει να ισχύει αμετάκλητα.
δ) Χρονικό σημείο κατά το οποίο το δικαίωμα παραλαβής παύει να ισχύει αμετάκλητα.
ε) Καθορισμός των εξόδων μεταφοράς
στ) Ειδικές συμφωνίες σχετικά με την περίπτωση, που το θηλυκό γεννήσει μόνον νεκρά ή μόνον ένα και μοναδικό ζωντανό κουτάβι ή στην περίπτωση, που το κουτάβι που έχει επιλεγεί πεθάνει πριν από την παράδοσή του.

Μη γονιμοποίηση του θηλυκού
'Αρθρο 11.
Αν διεξαχθεί σωστά η επίβαση θεωρείται ότι ο επιβήτορας εξετέλεσε την υπηρεσία του με συνέπεια να πληρούται η προϋπόθεση για την συμφωνηθείσα αποζημίωση για την επίβαση. Δεν εμπεριέχεται η εγγύηση ότι το θηλυκό συνέλαβε οπωσδήποτε. Εναπόκειται στην κρίση του ιδιοκτήτου του επιβήτορος, σε περίπτωση μη γονιμοποιήσεως του θηλυκού να παράσχει κατά τον επόμενο οργασμό ανέξοδη επίβαση ή να επιστρέψει μέρος της χρηματικής καταβολής για την επίβαση. Τέτοιου είδους συμφωνίες πρέπει να καταρτίζονται γραπτά, πριν από την επίβαση, εν είδη συμβάσεων επιβάσεως.
Το συμβατικό δικαίωμα δωρεάν επιβάσεως αποσβεννύεται βασικά με το θάνατο του επιβήτορος ή με το θάνατο του θηλυκού. Στην περίπτωση που προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία ( εξέταση σπέρματος ), ότι ο επιβήτορας ήτο στείρος κατά το χρόνο της επιβάσεως, θα πρέπει η αποζημίωση για την επίβαση να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του θηλυκού.

Τεχνητή γονιμοποίηση
'Αρθρο 12.
Στην περίπτωση τεχνητής γονιμοποιήσεως θηλυκού θα πρέπει ο κτηνίατρος, που παρέλαβε το σπέρμα από τον αρσενικό, να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου στην οποία πρόκειται να καταχωρηθούν τα κουτάβια με πιστοποιητικό, ότι το νωπό ή κατεψυγμένο σπέρμα προέρχεται από τον επιβήτορα για τον οποίο είχε συναφθεί η συμφωνία. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τεθούν στην διάθεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού δωρεάν τα υπό τον αριθμό 7α-ζ αναφερόμενα στοιχεία, από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος.
Τα συνολικά έξοδα που αφορούν στη συλλογή του σπέρματος επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. Τα έξοδα για την γονιμοποίηση του θηλυκού αναλαμβάνει επίσης ο ιδιοκτήτης του θηλυκού.
Ο κτηνίατρος που διενεργεί την πράξη της γονιμοποιήσεως του θηλυκού πρέπει να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου, ότι το θηλυκό γονιμοποιήθηκε με σπέρμα του προβλεπόμενου ως επιβήτορος αρσενικού. Στο πιστοποιητικό του θα πρέπει επίσης να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της γονιμοποιήσεως το όνομα και ο αριθμός μητρώου στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτου του. Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού που παρέχει το σπέρμα πρέπει να χορηγήσει στον ιδιοκτήτη του θηλυκού επιπρόσθετα εκτός από το κτηνιατρικό πιστοποιητικό και επίσημο πιστοποιητικό επιβάσεως.

Εκχώρηση δικαιώματος αναπαραγωγής
'Αρθρο 13.
Εκτροφέας μιας γέννας θεωρείται κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του θηλυκού κατά το χρονικό σημείο της επίβασης. Το δικαίωμα διάθεσης προς αναπαραγωγή ενός θηλυκού ή ενός επιβήτορος είναι δυνατό παρΆ όλα αυτά να εκχωρηθεί με συμβατική συμφωνία και σε τρίτα πρόσωπα.
H γραπτή εκχώρηση του δικαιώματος αναπαραγωγής πρέπει να συνυποβάλλεται με το έντυπο δηλώσεως γέννας στον Κ.Ο.Ε.
Στο έγγραφο εκχωρήσεως του δικαιώματος αναπαραγωγής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων.
Το άτομο, που αναλαμβάνει προσωρινά θηλυκό με δικαίωμα αναπαραγωγής θεωρείται για το διάστημα που διαρκεί από την επίβαση μέχρι τον απογαλακτισμό των κουταβιών, εν τη εννοία του Κανονισμού αυτού, ως ιδιοκτήτης του θηλυκού.

'Αρθρο 14.
Σκύλοι οι οποίοι αναπαράγονται από 2 καθαρόαιμους σκύλους κατόχους γενεαλογικών χαρτών χωρών της F.C.I. και δεν υπόκεινται σε καμία ποινή από το κυνολογικό όργανο της χώρας που ανήκουν θεωρούνται καθαρόαιμοι σκύλοι και τους δίνονται γενεαλογικοί χάρτες αναγνωρισμένοι από το κυνολογικό όργανο της χώρας και την F.C.I. και εφΆ όσον πληρούνται οι εκάστοτε κανονισμοί του ΚΕΦ ΙΙ του Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε.
Καταχώρηση των κουταβιών στο Βιβλίο Γενεαλογίου

'Αρθρο 15.
Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στην περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητος του εγγυμονούντος θηλυκού ο νέος ιδιοκτήτης θεωρείται αυτόματα εκτροφέας της επερχόμενης γέννας . Τα κουτάβια καταχωρούνται στο βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας, όπου έχει την μόνιμη κατοικια του ο ιδιοκτήτης του θηλυκού και υπό την επωνυμία του κυνοτροφείου του.

'Αρθρο 16.
Τα κουτάβια καταχωρούνται βασικά στο Βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας όπου ο ιδιοκτήτης του θηλυκού έχει την μόνιμη κατοικία του ( residence habituelle )
Επί αμφισβητήσεως είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας, που να πιστοποιεί τον τόπο της μονίμου κατοικίας του.
Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε εκτροφείς καθαρόαιμων σκύλων που ζουν σε χώρες που δεν τηρούν Βιβλία Γενεαλογίου ανεγνωρισμένα από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία.
Οι εκτροφείς αυτοί επιτρέπεται να καταχωρούν τα κουτάβια σε κατΆ επιλογήν τους ανεγνωρισμένα Βιβλία Γενεαλογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

Γενικά
'Αρθρο 1.
Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος ( Κ.Ο.Ε.) αποδέχεται και εγγράφει στο Ελληνικό Γενεαλόγιο ( Ε.Γ )όλες τις καθαρόαιμες φυλές σκύλων που έχουν αναγνωρισθεί από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία ( FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE ), και τις εθνικές φυλές της χώρας μας.

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ
'Αρθρο 2.
Εκτροφέας μιας γέννας θεωρείται κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του θηλυκού σκύλου κατά το χρονικό σημείο της επίβασης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
'Αρθρο 3.
Οποιοδήποτε άτομο δύναται να κάνει αίτηση εγγραφής καθαρόαιμου σκύλου που έχει υπό την κυριότητά του, προσκομίζοντας στον Κ.Ο.Ε. τα απαραίτητα έγγραφα και αποδεχόμενο τους όρους που απαιτούνται.

'Αρθρο 4.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή καθαρόαιμου σκύλου από γέννα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής γέννας από τον εκτροφέα.

'Αρθρο 5
Οι εκτροφείς απαγορεύεται να εγγράφουν κουτάβια σε Γενεαλογία άλλα πλην του Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε. και υποχρεούνται να υπογράφουν στη δήλωση γέννας για τη διασφάλιση αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΑΣ

'Αρθρο 6.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή γέννας καθαρόαιμου σκύλου είναι η υποβολή αίτησης εγγραφής γέννας και βεβαίωση κτηνιάτρου, πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η γέννα. Ο Κ.Ο.Ε. δεν θα αποδέχεται αίτηση εγγραφής γέννας μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας (σφραγίδα ταχυδρομείου).

'Αρθρο 7.
Ο εκτροφές του οποίου ο θηλυκός σκύλος ζευγάρωσε στο εξωτερικό, οφείλει να προσκομίσει στον Κ.Ο.Ε το πιστοποιητικό επίβασης που εκδίδει το Κυνολογικό Όργανο της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η επίβαση, καθώς και φωτοτυπία του γενεαλογικού χάρτη ( PEDIGREE ) του επιβήτορα.

Στην περίπτωση που ο αρμόδιος Κυνολογικός Όμιλος του εξωτερικού δεν εκδίδει πιστοποιητικά επίβασης ο εκτροφέας υποχρεούται να προσκομίσει στον Κ.Ο.Ε. , πιστοποιητικό επίβασης του Κ.Ο.Ε.

α) Ο εκτροφέας του οποίου ο θηλυκός σκύλος ζευγάρωσε στην Ελλάδα με σκύλο μη εγγεγραμμένο στον Κ.Ο.Ε. (περίπτωση που ισχύει μόνον για σκύλο του οποίου ο ιδιοκτήτης ζει εκτός Ελλάδος ), οφείλει να προσκομίσει τον Γενεαλογικό Χάρτη του επιβήτορα ή επικυρωμένη φωτοτυπία.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κεφ. 1 μετά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου του Κ.Ο.Ε. για εκχώρηση δικαιώματος αναπαραγωγής, ο έχων το δικαίωμα αναπαραγωγής θα υπογράφει και την βεβαίωση επίβασης στην αίτηση εγγραφής της γέννας.

β) Δηλώσεις γέννας οι οποίες είναι ελλιπείς και δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε. Αν ο εκτροφέας δεν γνωρίζει κάποια στοιχεία θα ζητάει αυτά να του στέλνονται από τον Κ.Ο.Ε. με αίτησή του και θα τα παραλαμβάνει με αντικαταβολή. Εξαιρούνται οι δηλώσεις γέννας που είναι ελλιπείς λόγω EXPROT PEDIGREE τα οποία αναμένονται από το εξωτερικό ή για χρώματα. Και αυτό μόνον για 6 μήνες από την ημερομηνία δήλωσης της γέννας. Οι δηλώσεις γέννας που είναι ελλιπείς για φυλές σκύλων που το μέγεθος δεν είναι σαφές στην ηλικία των 30 ημερών θα παραμένουν σε εκκρεμότητα για 1 χρόνο.

γ) Αν κάποιο από τα κουτάβια που δηλώνεται σύμφωνα με τη δήλωση της γέννας απεβίωσε αυτό θα δηλώνεται άμεσα στον Κ.Ο.Ε. με υπεύθυνη δήλωση του εκτροφέα. Αν μέχρι την έκδοση του γενεαλογικού χάρτη ( PEDIGREE ) δεν δηλωθεί απώλεια κουταβιών ο εκτροφέας είναι υποχρεωμένος να παραλάβει όλους τους γενεαλογικούς χάρτες αλλιώς εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κανονισμός του Κ.Ο.Ε.

δ) Για Γενεαλογικούς χάρτες που εκδίδονται και είτε δεν παραλαμβάνονται από το γραφείο ή επιστραφούν στον Κ.Ο.Ε. μέσω ταχυδρομείου, θα ειδοποιείται ο εκτροφέας και εντός 2 μηνών από την ειδοποίηση θα πρέπει να παραλάβει τους γενεαλογικούς χάρτες.
Αλλιώς θα εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κανονισμός του Κ.Ο.Ε.

ε) Ο ιδιοκτήτης σκύλου που η φυλή του από την Δ.Κ.Ο. υπόκειται σε εργασία πρέπει να προμηθευτεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πρώτη παρουσίασή του σε αγώνες ή εξέταση εργασίας το ειδικό βιβλιάριο εργασίας από τον Κ.Ο.Ε.

ΗΛΙΚΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ
'Αρθρο 9.
Καμία γέννα προερχόμενη από θηλυκό σκύλο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) μηνών ή άνω των δέκα (10) ετών κατά τη στιγμή της Επίβασης ή από επιβήτορα κάτω των δεκαέξι (16) μηνών ή άνω των δώδεκα (12) ετών κατά τη στιγμή της επίβασης, θα γίνει δεκτή από τον Κ.Ο.Ε.

ΟΡΙΟ ΓΕΝΝΩΝ
'Αρθρο 10.
Ο Κ.Ο.Ε. δεν θα αποδέχεται και εγγράφει περισσότερες από έξι (6) γέννες για κάθε θηλυκό σκύλο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συστήνεται το ζευγάρωμα του θηλυκού σκύλου κάθε δεύτερο οίστρο.
Σε περίπτωση γεννών έπειτα από δύο συνεχόμενους οίστρους, ο Κ.Ο.Ε. δεν θα αποδέχεται και εγγράφει γέννα του συγκεκριμένου θηλυκού για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
'Αρθρο 11.
Ο Κ.Ο.Ε. αναγνωρίζει επίσημα Πιστοποιητικά Καθαροαιμίας όλων των Κυνολογικών Ομίλων χωρών μελών της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.) καθώς επίσης και των Κυνολογικών Ομίλων της Αγγλίας (Κ.C.), Αμερικής (A.K.C.) και Καναδά.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΟΥ
'Αρθρο 12.
Η Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε καταγράφει τους καθαρόαιμους σκύλους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο ( Ε.Γ. ) σε ένα εκ των δύο Βιβλίων που διατηρεί :
α) Βιβλίο εγγραφής καθαρόαιμων (Β.Ε.Κ .) για σκύλους που διαθέτουν Γενεαλογικό Χάρτη ( Pedigree ) τριών [ 3 ] γενεών και για τους απογόνους τους και
β) Βιβλίο εγγραφής Αναγνωρισμένων ( Β.Ε.Α ) για σκύλους που έχουν αναγνωρισθεί ως καθαρόαιμοι βάσει φαινοτύπου ( εξωτερικά χαρακτηριστικά ) και για τους απογόνους τους έως και την τρίτη γενεά.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΟΥ

'Αρθρο 13.
Αιτήσεις εγγραφής καθαρόαιμου σκύλου, εγγραφής γέννας, μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας καθαρόαιμου σκύλου, κατοχύρωσης επωνυμίας εκτροφείου καθώς και παροχής οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρέχει η Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε., θα θεωρούνται άκυρες εάν δεν συνοδεύονται από το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ

'Αρθρο 14.
Μετά την εγγραφή γέννας στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε., δεν θα επιτραπεί καμία αλλαγή ή προσθήκη στο όνομα του σκύλου με το οποίο αυτός έχει δηλωθεί.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

'Αρθρο 15.
Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης σκύλου εγγεγραμμένου στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση μεταβίβασης ιδιοκτησίας του σκύλου σε άλλο πρόσωπο, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

'Αρθρο 16.
Σκύλος εγγεγραμμένος στο Ε.Γ. δύναται να ανήκει σε περισσοτέρους του ενός ιδιοκτήτες.
Μετά τον πρώτο ιδιοκτήτη κάθε επιπλέον ιδιοκτήτης κοστολογείται από τον Κ.Ο.Ε. σαν μεταβίβαση ιδιοκτησίας.
Ιδιοκτήτης σκύλου μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο και όχι εταιρεία ή κυνοτροφείο.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ
'Αρθρο 17.
Κάθε εκτροφέας έχει δικαίωμα να κατοχυρώσει επωνυμία εκτροφείου. Αιτήσεις για την κατοχύρωση και χρήση ονόματος εκτροφείου ως πρόθεμα ή επίθεμα, θα γίνονται δεκτές από τον Κ.Ο.Ε. εφΆ όσον συνοδεύονται από το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ του Κ.Ο.Ε. Αίτηση κατοχύρωσης επωνυμίας εκτροφείου δύναται να υποβάλλουν πρόσωπα και όχι εταιρείες ..

'Αρθρο 18.
Το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας εκτροφείου ως πρόθεμα ή επίθεμα, παραχωρείται από τον Κ.Ο.Ε. στον αιτούντα εκτροφέα για μια περίοδο πέντε (5) ετών, με το δικαίωμα ανανέωσης.

'Αρθρο 19.
Ο Κ.Ο.Ε. προστατεύει τη κατοχυρωμένη επωνυμία εκτροφείου, μη επιτρέποντας τη χρήση της από άλλους εκτροφείς.

'Αρθρο 20.
Σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη κατοχυρωμένης επωνυμίας εκτροφείου, οι νόμιμοι κληρονόμοι του, κατόπιν υποβολής στον Κ.Ο.Ε. των νομίμων αποδεικτικών της θέσης τους, έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τη χρήση της κατοχυρωμένης επωνυμίας του εκτροφείου, κατά το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου.

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

'Αρθρο 21.
α) Κάθε άτομο που εκτρέφει, συντηρεί , μεταβιβάζει ιδιοκτησία ή κατοχή ή συναλλάσσεται με καθαρόαιμους σκύλους εγγεγραμμένους στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε., υποχρεούται να τηρεί σε σχέση με τα αναφερόμενα επαρκή και ακριβή μητρώα.
β) Κάθε εκτροφέας υποχρεούται να έχει την τοκετοοαμάδα μέχρι τουλάχιστον 8 εβδομάδων κοντά στον θηλυκό σκύλο , ανεξάρτητα αν συνεχίζεται ο θηλασμός σύμφωνα με την δήλωση γέννας και στην διεύθυνση που δηλώνει στο έντυπο της γέννας. Σε περίπτωση επιθεώρησης της γέννας και αν διαπιστωθεί ότι ολόκληρη η τοκετοομάδα δεν βρίσκεται στην συγκεκριμένη διεύθυνση χωρίς νωρίτερα να έχει ενημερωθεί ο Κ.Ο.Ε., εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός.

'Αρθρο 22.
Κάθε άτομο που είναι υποχρεωμένο να τηρεί μητρώα και αποφεύγει να το κάνει ή αδυνατεί εάν του ζητηθεί να παρουσιάσει αυτά προς επιθεώρηση στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Κ.Ο.Ε., δύναται να υποστεί την ανάκληση όλων των προνομίων που του παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε., με απόφαση του Δ.Σ. ή της πειθαρχικής Επιτροπής του.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ
'Αρθρο 23.
Οι εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. εκπρόσωποί του (επόπτες αναπαραγωγής), θα επιθεωρούν χώρους εκτροφής και γέννες καθαρόαιμων σκύλων, χωρίς ειδοποίηση.

'Αρθρο 24.
Κάθε άτομο που συντηρεί ή εκτρέφει καθαρόαιμους σκύλους και αρνείται την επιθεώρηση από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Κ.Ο.Ε. , δύναται να υποστεί την ανάκληση όλων των προνομίων που του παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ή της Πειθαρχικής Επιτροπής του.

'Αρθρο 25.
Γραπτή έκθεση προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. θα υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Κ.Ο.Ε. για τις περιπτώσεις των άρθρων 22, 23 και 24.

ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (ΤΑΤΟΥΑΖ)

'Αρθρο 26.
Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. θέτει σαν προϋπόθεση εγγραφής κουταβιών τη δερματοστιξία (τατουάζ) από 1-8-99.

'Αρθρο 27
Για όσο χρονικό διάστημα ο Κ.Ο.Ε θεωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, ότι είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος D.N.A. σε κάποιους σκύλους εγγεγραμμένους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο, καλύπτει ο Κ.Ο.Ε. τα έξοδα των εξετάσεων και αν αποδειχθούν μη αληθή τα στοιχεία, ο Κ.Ο.Ε θα επιβάλλει Πειθαρχικές ποινές και ο υπαίτιος θα επιβαρυνθεί & των εξόδων της εξέτασης. Τα αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά θα ανακοινώνονται στην Γ.Σ του Κ.Ο.Ε. στους ομίλους φυλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

Γενικά
'Αρθρο 1.
Η διαδικασία Αναγνώρισης αφορά όλους τους σκύλους συγκεκριμένης φυλής, ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω, που δεν διαθέτουν επίσημα πιστοποιητικά καθαροαιμίας. Είναι ένα σύστημα επιλογής από επίσημο κριτή του Κ.Ο.Ε. ή της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.) των σκύλων εκείνων που ανταποκρίνονται επαρκώς στο φαινότυπο (εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά) της φυλής τους, σύμφωνα με το αναγνωρισμένο από τον Κ.Ο.Ε. πρότυπο κάθε φυλής.

'Αρθρο 2.
Η εξέταση σκύλων για εγγραφή από Βιβλίο Εγγραφής αναγνωρισμένων ( ΒΕΑ) του Κ.Ο.Ε. δύναται να γίνει μόνο από επίσημο κριτή του Κ.Ο.Ε. ή της Δ.Κ.Ο. σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη από τον Κ.Ο.Ε εκδήλωση αναγνώρισης σκύλων
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

'Αρθρο 3.
Οι απόγονοι των μέχρι τώρα σκύλων ΒΕΑ1 εγγράφονται στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. ως δεύτερη γενιά ΒΕΑ2, και οι απόγονοι σκύλων δεύτερης γενιάς εγγράφουν την τρίτη γενεά ΒΕΑ3.

'Αρθρο 4.
Οι απόγονοι σκύλων πρώτης και δεύτερης γενεάς έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Β.Ε.Α. του Κ.Ο.Ε. μόνον εφόσον εξεταστούν και επιλεγούν.

'Αρθρο 5.
Οι απόγονοι σκύλων της τρίτης γενεάς (Β.Ε.Α. 3) αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα εγγραφής στο Βιβλίο Εγγραφής Καθαροαίμων (Β.Ε.Κ.) του Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 6.
Δικαίωμα διοργάνωσης εκδήλωσης αναγνώρισης έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι από τον Κ.Ο.Ε. όμιλοι φυλής ( για την φυλή τους ) και οι γενικοί κυνοφιλικοί όμιλοι.

'Αρθρο 7.
Το αντίτιμο εγγραφής σκύλων στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. καθορίζεται από το Δ.Σ του Κ.Ο.Ε και καταβάλλεται στον Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 8.
Οι κανονισμοί εγγραφής του Κ.Ο.Ε. που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε. σκύλους, ισχύουν και για τους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Α. του Κ.Ο.Ε. σκύλους.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

'Αρθρο 9.
Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Β.Ε.Α. του Κ.Ο.Ε. σκύλοι δύναται να ζευγαρώσουν με :
α) Σκύλους εγγεγραμμένους στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε.
β) Καθαρόαιμους σκύλους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε.
γ) Με σκύλους εγγεγραμμένους σε γενεαλόγιο χώρας που αναγνωρίζει η F.C.I.
Μόνον σε αυτές τις περιπτώσεις οι απόγονοί τους θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση για εγγραφή στις επόμενες γενεές ΒΕΑ.

'Αρθρο 10.
Οι κανονισμοί Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Ε. που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε. σκύλους, ισχύουν και για τους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Α. του Κ.Ο.Ε. σκύλους.
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

'Αρθρο 11.
Οι κανονισμοί κυνολογικών εκδηλώσεων του Κ.Ο.Ε. που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε. σκύλους, ισχύουν και για τους εγγεγραμμένους στο Β.Ε.Α. του Κ.Ο.Ε. σκύλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

Γενικά
'Αρθρο 1.
Όπου ο όρος Όμιλος εννοείται ακόμα Σύλλογος ή Σωματείο.

'Αρθρο 2.
Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. δύναται να αναγνωρίζει και εντάσσει υπό την δικαιοδοσία του Κ.Ο.Ε. ως μέλη Ομίλους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εφόσον οι προϋποθέσεις το ικανοποιούν.

ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΙΛΩΝ
'Αρθρο 3.
Σκοπός των Ομίλων είναι:
α) να διαδίδουν την οργανωμένη και υπεύθυνη κυνοφιλία και τους καθαρόαιμους σκύλους,
β) να ενθαρρύνουν και καθοδηγούν την υπεύθυνη ιδιοκτησία, εκτροφή και εκπαίδευση της φυλής / των φυλών τους,
γ) να προασπίζουν και βελτιώνουν τα μορφολογικά ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά της φυλής / των φυλών τους σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα από τον Κ.Ο.Ε. πρότυπα.
δ) να διοργανώνουν εκθέσεις σκύλων, κυνηγετικούς αγώνες, αγώνες εργασίας (ΙΡΟ-όρος FCI) σκύλων φύλαξης, διαγωνισμούς υπακοής, επιμορφωτικά σεμινάρια, συναντήσεις μελών καθώς και κάθε είδους εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

ΕΙΔΗ ΟΜΙΛΩΝ
'Αρθρο 4.
Οι όμιλοι διακρίνονται στα εξής είδη:
a) Όμιλοι φυλής / Ομάδος φυλών: αφορούν Ομίλους οι οποίοι έχουν αποκλειστικά Εθνικό Χαρακτήρα και στόχος τους είναι να ενθαρρύνουν και να καθοδηγήσουν την υπεύθυνη εκτροφή και κυνολογία της συγκεκριμένης φυλής ή Ομάδος Φυλών που εκπροσωπούν, σε Εθνικό Επίπεδο.
ΕφΆόσον πρόκειται για Ομάδα Φυλών , αυτές πρέπει να έχουν συγγένεια ως προς τη χώρα καταγωγής τους και τις εργασιακές τους αρετές. πχ. Όμιλος Βελγικών Ποιμενικών ( Γκρένενταλ , Τερβύρεν, Μαλινουά, Λακενουά ).
Οι κυνολογικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτούς τους Ομίλους ( Αναγνωρίσεις , Εκθέσεις ) περιορίζονται μόνο στη Φυλή ή Ομάδα Φυλών τους.
Ο Κ.Ο.Ε. αναγνωρίζει μόνον έναν όμιλο φυλής / Ομάδας Φυλών.
Οι όμιλοι φυλών δύναται να απαιτούν δυσμενέστερες προϋποθέσεις από αυτές που τίθενται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ο.Ε. για την ανάδειξη πρωταθλητού μορφολογίας ή εργασίας.

b) Τοπικοί Κυνοφιλικοί Όμιλοι: αφορούν Ομίλους οι οποίοι έχουν τοπικό, νομαρχιακό ή περιφερειακό χαρακτήρα (Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, κλπ) και που δύνανται να διοργανώνουν κάθε είδος κυνολογικής ή κυνοφιλικής εκδήλωσης (Αναγνωρίσεις, Εκθέσεις, Εργασιακούς Αγώνες), για όλες τις φυλές σκύλων, έχοντας πάντοτε σαν στόχο την ανάπτυξη της καθαρόαιμης κυνοφιλίας στη περιοχή τους.
Οι διοργανώσεις αυτές διέπονται από τους κανονισμούς του Κ.Ο.Ε. και τα μορφολογικά και εργασιακά πρότυπα που οι σχετικοί Όμιλοι Φυλής / Ομάδος Φυλών επιβάλλουν.

c) Όμιλοι Εργασιακών Ικανοτήτων : αφορούν Ομίλους οι οποίοι έχουν σαν στόχο τη διοργάνωση Αγώνων Εργασίας Σκύλων ( Υπακοής , Εργασίας, Ποιμενικών Ικανοτήτων, Κυνηγετικών Ικανοτήτων κλπ ).
Οι διοργανώσεις αυτές διέπονται από τους κανονισμούς του Κ.Ο.Ε. και τα εργασιακά πρότυπα που οι σχετικοί όμιλοι φυλής / Ομάδος φυλών επιβάλλουν.
Οι Όμιλοι αυτοί και ανάλογα με το είδος των Αγώνων που θα διοργανώνουν θα ονομάζονται Όμιλοι Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων κλπ και θα έχουν τοπικό χαρακτήρα.
Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τους αρμόδιους ομίλους φυλών για τις εκδηλώσεις τους.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥ
'Αρθρο 5.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στον Κ.Ο.Ε. αίτηση υπό μορφή επιστολής στην οποία να αναφέρονται απαραιτήτως:
α) η προτεινόμενη ονομασία του Ομίλου στην οποία δεν θα αναφέρεται η λέξη «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ» και μια δεύτερη εναλλακτική ονομασία,
β) το είδος του Ομίλου.
Ο Κ.Ο.Ε. θα ειδοποιήσει εγγράφως για την αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής αιτήσεως.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
'Αρθρο 6.
Σε περίπτωση αποδοχής της αρχικής αιτήσεως, θα πρέπει να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε.:
α) επίσημη αίτηση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου,
β) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό του Ομίλου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλίνει από τη νομοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας Σωματείων και στο οποίο θα αναφέρεται σαφώς ο Κ.Ο.Ε. ως η ανωτάτη κυνολογικής Αρχή, στην οποία ο Όμιλος υπόκειται.
γ) ονομαστικός κατάλογος όλων των μελών του Δ.Σ. του Ομίλου με πλήρεις διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Ο Κ.Ο.Ε. θα ειδοποιήσει εγγράφως για την οριστική αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ.Ο.Ε.
'Αρθρο 7.
Ο Κ.Ο.Ε. δικαιούται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Οικονομικό Απολογισμό των Ομίλων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 8.
Ο Κ.Ο.Ε. καθοδηγεί και βοηθά τους Ομίλους, όπου και όπως αυτό είναι δυνατόν.

'Αρθρο 9.
Ο Κ.Ο.Ε. προβάλλει την ύπαρξη και τις δραστηριότητες των Ομίλων, όπου και όπως αυτό είναι δυνατόν.

'Αρθρο 10.
Ο Κ.Ο.Ε. παρέχει άδεια στους Ομίλους για διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΩΝ

'Αρθρο 11.
Οι Όμιλοι δικαιούνται να διοργανώνουν κυνολογικές εκδηλώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 12.
Οι Όμιλοι δικαιούνται να εισηγούνται στον Κ.Ο.Ε. για θέματα της αρμοδιότητός τους και για τη σύνθεση των κριτών που θα κρίνουν τις Φυλές τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Κ.Ο.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ
'Αρθρο 13.
Οι Όμιλοι αποδέχονται το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

'Αρθρο 14.
Οι Όμιλοι δεν ανήκουν σε άλλο Κυνολογικό Όργανο της χώρας.

'Αρθρο 15.
Οι Όμιλοι διοικούνται με βάση τη νομοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας σωματείων.

'Αρθρο 16.
Οι Όμιλοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στον Κ.Ο.Ε., το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 17.
Οι Όμιλοι διοργανώνουν τουλάχιστον μία κυνολογική εκδήλωση ετησίως.

'Αρθρο 18.
Οι Όμιλοι μέλη του Κ.Ο.Ε. αποδέχονται σκύλους καθαρόαιμους, εγγεγραμμένους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. (Β.Ε.Κ. & Β.Ε.Α.) καθώς και στα Γενεαλογία μελών της Δ.Κ.Ο. σε όλες τις κυνολογικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν.

'Αρθρο 19.
Οι Τοπικοί Όμιλοι και οι Όμιλοι Εργασιακών Αγώνων, οφείλουν να ενημερώνουν εμπρόθεσμα τους Ομίλους Φυλών / Ομάδος Φυλών για την ημερομηνία, τον τόπο, τη σύνθεση των κριτών της εκδήλωσης και το είδος αυτής (Αναγνώριση, Έκθεση μορφ., Αγώνες Εργασίας), εφόσον πρόκειται να συμμετέχουν σκύλοι Φυλών που εκπροσωπούνται απ΄ αυτούς.
Σε εκδήλωση που περιλαμβάνει μόνο μία Φυλή ή μόνο μια Ομάδα Φυλών που ήδη εκπροσωπείται από σχετικό Όμιλο, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεσή του για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής.
Τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων που οργανώνονται από Τοπικούς ή Εργασιακούς Ομίλους, κοινοποιούνται ταυτόχρονα στον Κ.Ο.Ε. και τους Ομίλους Φυλής / Ομάδος Φυλών, εγγράφως εντός δεκαπενθημέρου.

'Αρθρο 20
α) Οι όμιλοι φυλής ή ομάδος φυλών υποχρεούται να διοργανώνουν μία τουλάχιστον έκθεση μορφολογίας για την φυλή ή τις φυλές που εκπροσωπούν . Σε περίπτωση που η φυλή ή οι φυλές που εκπροσωπούν υπόκεινται σε αγώνες ή εξετάσεις εργασίας οι αρμόδιοι όμιλοι φυλής υποχρεούται να διοργανώνουν και μια τέτοια εκδήλωση κατά έτος.
β) Οι τοπικοί κυνοφιλικοί όμιλοι που εξΆ ορισμού έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη της καθαροαιμίας στην περιοχή τους, υποχρεούται να διοργανώνουν κατΆ έτος μία τουλάχιστον έκθεση μορφολογίας όλων των φυλών.
γ) Οι όμιλοι εργασιακών ικανοτήτων υποχρεούται να διοργανώνουν έναν τουλάχιστον αγώνα ή εξέταση εργασιακών ικανοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Γενικά
'Αρθρο 1.
Οποιοσδήποτε δύναται να υποβάλλει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Κ.Ο.Ε. για συμπεριφορά που ισχυρίζεται ότι υπήρξε επιβλαβής για τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα εγγεγραμμένων στον Κ.Ο.Ε. σκύλων, κυνολογικών εκδηλώσεων ή του ιδίου του Ομίλου.
Οι αναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν γραπτώς σε δύο αντίγραφα, να περιγράψουν αναλυτικά τον επί του προκειμένου λόγο, να υπογραφούν και να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ

'Αρθρο 2.
Μετά τη λήψη δεόντως υποβαλλομένων κατηγοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε. δύναται να επιληφθεί το ίδιο των αναφερομένων κατηγοριών ή να τις αναθέσει σε μια Πειθαρχική Επιτροπή για περαιτέρω έρευνες και ακρόαση. Μια ειδοποίηση ακροάσεως αποστέλλεται, η οποία δηλώνει ότι οι εν λόγω κατηγορίες έχουν καταχωρηθεί. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται στο πρόσωπο ή πρόσωπα εναντίον του οποίου ή των οποίων οι εν λόγω κατηγορίες έχουν υποβληθεί (εναγόμενος) και ένα άλλο στο πρόσωπο ή πρόσωπα το οποίο ή τα οποία έχουν υποβάλλει την κατηγορία (ενάγων).
Η αναφερθείσα ειδοποίηση ακροάσεως πρέπει να προσδιορίζει τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο ο εναγόμενος δύναται να παρευρεθεί και να προβάλλει οιανδήποτε υπεράσπιση ο ίδιος επιθυμεί.

ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ

'Αρθρο 3.
Εάν ο ενάγων δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει και να επιρρίψει τις εν λόγω κατηγορίες ή ο εναγόμενος δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει για να προβάλλει την υπεράσπισή του κατά τον ορισθέντα τόπο και χρόνο για την ακρόαση των εν λόγω κατηγοριών, χωρίς να προβάλλει εύλογη δικαιολογία για την απουσία ή άρνησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να αποκλείσουν οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται υπό φυγοδικία από όλα τα προνόμια που τους παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε. για την χρονική περίοδο ενός έτους.

ΕΠΙΡΡΙΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Αρθρο 4.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε. δύναται να επιρρίψει κατηγορία βάσει τεκμηριωμένων ισχυρισμών, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, για συμπεριφορά επιβλαβή για τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα σκύλων, κυνολογικών εκδηλώσεων ή του ιδίου του Ομίλου.

ΠΟΙΝΕΣ
'Αρθρο 5.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή του Κ.Ο.Ε. δύναται να επιβάλλει στον εναγόμενο μία ή περισσότερες από τις κάτωθι πειθαρχικές ποινές:
α) επίπληξη,
β) αποκλεισμό από το δικαίωμα συμμετοχής ή και απλής παρουσίας σε οποιαδήποτε κυνολογική εκδήλωση του Κ.Ο.Ε.
γ) αποκλεισμό από το δικαίωμα συμμετοχής, ως μέλος, σε Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων επιτροπών Ομίλων μελών του Κ.Ο.Ε. ή έκπτωση απ΄ αυτές τις θέσεις,
δ) αποκλεισμό από το δικαίωμα συμμετοχής στην οργάνωση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε κυνολογικής εκδήλωσης του Κ.Ο.Ε.,
ε) αποκλεισμό από το δικαίωμα διορισμού ως κριτού, σε οποιαδήποτε κυνολογική εκδήλωση του Κ.Ο.Ε.,
στ) αποκλεισμό από το δικαίωμα εγγραφής στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. ή συμμετοχής σε κυνολογικές εκδηλώσεις του Κ.Ο.Ε. ή εκδηλώσεις Ομίλων αναγνωρισμένες από τον Κ.Ο.Ε. , ενός ή περισσοτέρων καθαρόαιμων σκύλων, καθώς και των απογόνων τους, που είναι ιδιοκτησία του.

'Αρθρο 6.
Οι ποινές δύνανται να έχουν προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

KANONIΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Οι κανονισμοί εκθέσεων σκύλων χωρίζονται σε τρία κεφάλαια:
Α. Γενικοί Κανονισμοί Εκθέσεων.
Β. Υπεύθυνοι στίβων.
Γ. Ειδικοί Κανονισμοί Εκθέσεων.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ
'Αρθρο 1.
Σκοπός των εκθέσεων σκύλων είναι η επιλογή και επιβράβευση των καλυτέρων δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου, ανάλογα με τον βαθμό ταύτισης τους με το πρότυπο της φυλής, η ενημέρωση του κοινού, η προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας και η ψυχαγωγία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
'Αρθρο 2.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκθέσεις σκύλων του Κ.Ο.Ε. έχουν σκύλοι όλων των αναγνωρισμένων από τον Κ.Ο.Ε. φυλών, εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Εγγραφής Καθαρόαιμων (Β.Ε.Κ.) ή στο Βιβλίο Εγγραφής Αναγνωρισμένων (Β.Ε.Α.) του Κ.Ο.Ε. ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω κατά την ημέρα της έκθεσης.

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
'Αρθρο 3.
Δεν δύνανται να συμμετάσχουν και θα απορριφθούν:
α) θηλυκοί σκύλοι σε περίοδο οίστρου,
β) σκύλοι τυφλοί, κωφοί, χωλοί,
γ) αρσενικοί σκύλοι ευνουχισμένοι, μονόρχιδες ή κρυπτόρχιδες,
δ) θηλυκοί σκύλοι στειρωμένοι ή σε στάδιο προχωρημένης εγκυμοσύνης,
ε) σκύλοι των οποίων η φυσική εμφάνιση ή το χρώμα έχουν αλλαχθεί ή αλλοιωθεί με τεχνητά μέσα ή ουσίες, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται από το πρότυπο της φυλής (π.χ. κοπή ουράς ή αυτιών, κούρεμα, κλπ),
στ) σκύλοι οι οποίοι αποπειραθούν να δαγκώσουν τον κριτή ή αρνούνται να δεχθούν την εξέταση απ΄ αυτόν.

'Αρθρο 4.
Ο κριτής πρέπει να σημειώσει τον αποβληθέντα σκύλο στο Βιβλίο Κριτού και να εκθέσει τον λόγο της απόφασής του (π.χ. Απεβλήθει – Επιθετικός).
ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ – ΒΑΡΟΥΣ

'Αρθρο 5.
Στις φυλές των οποίων το πρότυπο αναφέρει συγκεκριμένο ύψος ή βάρος ως αιτία απόρριψης, ο κριτής θα έχει το δικαίωμα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να εξετάσει και αποφασίσει εάν ο σκύλος βρίσκεται εντός ή εκτός των προκαθορισμένων από το πρότυπο, ορίων.
Ο κριτής θα πρέπει να σημειώσει στο Βιβλίο Κριτού ότι ο σκύλος μετρήθηκε ή ζυγίστηκε, εάν είναι εντός ή εκτός ορίων και αν απορρίπτεται (π.χ. Μετρήθηκε – Εκτός – Απορρίπτεται).

'Αρθρο 6.
Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει όργανο μέτρησης ύψους ή βάρους σκύλου, εάν απαιτηθεί.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
'Αρθρο 7.
Όλοι οι συμμετέχοντες, σε μια έκθεση σκύλοι, θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά των μεταδοτικών ασθενειών και να συνοδεύονται από το βιβλιάριο υγείας τους.

'Αρθρο 8.
Κατόπιν γνωμοδότησης του κτηνιάτρου της έκθεσης, οποιοσδήποτε σκύλος παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα μόρβας, λοιμώδους ηπατίτιδας, λεπτοσπείρωσης ή άλλης μεταδοτικής ασθένειας, θα απομακρυνθεί αμέσως από τον χώρο της έκθεσης.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ
'Αρθρο 9.
Ένας τουλάχιστον κτηνίατρος θα έχει καθορισθεί να ασκεί καθήκοντα κτηνιάτρου έκθεσης, σε κάθε έκθεση σκύλων.

'Αρθρο 10.
Τα καθήκοντα του κτηνιάτρου έκθεσης είναι να δίνει συμβουλευτική γνώμη κατόπιν αιτήσεως της οργανωτικής επιτροπής έκθεσης να εξετάσει κάποιον σκύλο κατόπιν παράκλησης του ιδιοκτήτη ή του εκθέτη του και να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε σκύλους, σε περιπτώσεις ασθενείας ή τραυματισμού κατά την διάρκεια της έκθεσης.

'Αρθρο 11.
Ο κτηνίατρος της έκθεσης δεν θα κληθεί να περιποιηθεί σκύλους με σωματικές διαταραχές που προϋπήρχαν της έκθεσης.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
'Αρθρο 12.
Οποιοσδήποτε εκθέτης ή επισκέπτης της έκθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει, μέσω του υπευθύνου της οργάνωσης ή τον γραμματέα της έκθεσης, την εξέταση οποιουδήποτε σκύλου βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης και ο οποίος θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων σκύλων της έκθεσης.

'Αρθρο 13.
Οποιοσδήποτε, εκθέτης ή επισκέπτης της έκθεσης, δύναται να υποβάλλει διαμαρτυρία εναντίον σκύλου ή εκθέτη, είτε προφορικώς στον υπεύθυνο οργάνωσης ή τον γραμματέα της έκθεσης, προκειμένου για επιτόπου επίλυση, είτε γραπτώς στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της έκθεσης.
Εις περίπτωση μη αμέσου επίλυσης, οποιοδήποτε απονεμηθέν ή προς απονομή βραβείο θα παρακρατείται μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
'Αρθρο 14.
Μόνον οι συμμετέχοντες και οι «Προς Αναγνώριση» σκύλοι (στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται) θα επιτρέπονται στο χώρο της έκθεσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΒΩΝ
'Αρθρο 15.
Οι διαστάσεις του κάθε στίβου στις εκθέσεις σκύλων, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να παρέχουν επαρκή χώρο για τους συμμετέχοντες σκύλους και την κίνησή τους μέσα σ΄ αυτόν, το δε έδαφος να παρέχει στερεό πάτημα.

ΛΟΥΡΙΑ (ΟΔΗΓΟΙ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ
'Αρθρο 16.
Όλοι οι σκύλοι πρέπει να είναι προσδεμένοι στο λουρί τους (οδηγό), καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Μέσα στον στίβο, συστήνεται η χρήση των ειδικών λουριών και περιλαίμιων εκθέσεων, που αναδεικνύουν την κάθε φυλή.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
'Αρθρο 17.
Σκύλοι που δεν βρίσκονται εγκαίρως στον στίβο εξέτασής τους, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
'Αρθρο 18.
Οι εκθέτες δεν επιτρέπεται να φέρουν μέσα στον στίβο διακριτικά εκτροφείων σκύλων, ονόματα σκύλων καθώς και πάσης φύσεως εταιριών. Εξαίρεση αποτελεί η «Κατηγορία Εκτροφείων», όπου τα διακριτικά εκτροφείων επιτρέπονται.

ΕΥΘΥΝΗ
'Αρθρο 19.
Για φθορές, απώλειες πραγμάτων ή σκύλων, την ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
'Αρθρο 20.
Το αντίτιμο συμμετοχής σκύλου σε έκθεση, καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του διοργανωτή Ομίλου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
'Αρθρο 21.
Μέσα στο στίβο, όλοι οι εκθέτες πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο του σώματός τους, τον αριθμό συμμετοχής του σκύλου που παρουσιάζουν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
'Αρθρο 22.
Δικαίωμα οργάνωσης έκθεσης έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι από τον Κ.Ο.Ε. Όμιλοι Φυλής, Ομάδος Φυλών και Γενικοί Κυνοφιλικοί Όμιλοι, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.
Όλες οι εκθέσεις διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς εκθέσεων του Κ.Ο.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΑ
'Αρθρο 23.
Τέσσερα έντυπα βραβεία απονέμονται σε κάθε κατηγορία.
Σε κάθε βραβείο θα αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του οργανωτή Ομίλου, το είδος της έκθεσης και η ημερομηνία διεξαγωγής.
Το όνομα και ο λογότυπος της χορηγού εταιρίας – εάν υπάρχει – δύναται να αναγράφεται στο βραβείο.

ΚΥΠΕΛΛΑ
'Αρθρο 24.
Εκτός των προσφερομένων, από τον διοργανωτή Όμιλο, κυπέλλων, ειδικά κύπελλα δύνανται να προσφέρονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, από εταιρίες, ιδιώτες, κλπ, κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του διοργανωτή Ομίλου.

Β΅ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΤΙΒΩΝ
'Αρθρο 1.
Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης υποχρεούται να παρέχει τουλάχιστον ένα (1) και κατά προτίμηση δύο (2) υπεύθυνους στίβου, σε κάθε στίβο.

'Αρθρο 2.
Ο υπεύθυνος στίβου πρέπει να έχει πλήρη γνώση των κανονισμών των εκθέσεων.

'Αρθρο 3.
Στην περίπτωση προσκεκλημένου αλλοδαπού κριτού, ο υπεύθυνος στίβου πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας του κριτού.

'Αρθρο 4.
Ο υπεύθυνος στίβου παρέχει στον κριτή τις κάτωθι υπηρεσίες:
α) προαναγγέλλει και συγκεντρώνει στο στίβο την κάθε κατηγορία σκύλων για εξέταση,
β) ελέγχει τον κατάλογο της έκθεσης και σημειώνει τους παρόντες και απόντες
γ) ενημερώνει τον κριτή για οποιοδήποτε πρόβλημα,
δ) γράφει την αξιολόγηση του σκύλου, εάν ο κριτής επιθυμεί να του την υπαγορεύσει,
ε) προετοιμάζει την απονομή των βραβείων,
στ) ακολουθεί κάθε οδηγία του κριτού,
ζ) μετά το τέλος της κρίσης, επιστρέφει το Βιβλίο Κριτού και όλα τα άλλα έγγραφα στη γραμματεία.

'Αρθρο 5.
Ο υπεύθυνος στίβου σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στην εξέταση των σκύλων.

Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
'Αρθρο 1.
Οι εκθέσεις σκύλων διαχωρίζονται ανάλογα με τις φυλές που συμμετέχουν σε:
α) Ειδικές που αφορούν μία ή περισσότερες συναφείς φυλές,
β) Γενικές που αφορούν όλες τις φυλές
και ανάλογα με τις διακρίσεις που απονέμονται σε:
Ι) Ανεπίσημες στις οποίες δεν απονέμονται Πιστοποιητικά Ικανότητας Πρωταθλήματος Μορφολογίας (C.A.C.) του Κ.Ο.Ε. ι
ΙΙ) Πρωταθλήματος Μορφολογίας, στις οποίες απονέμονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά C.A.C. του Κ.Ο.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
'Αρθρο 1.
Κάθε Όμιλος οφείλει να διοργανώνει τουλάχιστον μία (1) κυνοφιλική εκδήλωση το χρόνο (Σεμινάριο, Αναγνώριση, Έκθεση Μορφολογία, Εκτροφής, Εργασίας, κλπ).

'Αρθρο 2.
Η αίτηση προς τον Κ.Ο.Ε. υποβάλλεται σε επίσημο έντυπο του Ομίλου, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αναφέρει:
α) το είδος της έκθεσης C.A.C., κλπ),
β) την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής,
γ) τις κατηγορίες,
δ) το αντίτιμο συμμετοχής του σκύλου,
ε) τους κριτές και τη χώρα απ΄ όπου έχουν την έγκριση να κρίνουν,
στ) τον υπεύθυνο οργάνωσης και το γραμματέα της έκθεσης,
ζ) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ή όρους που θέτει ο Όμιλος.

'Αρθρο 3.
Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία της έκθεσης.

'Αρθρο 4.
Ο Κ.Ο.Ε. θα απαντήσει εγγράφως για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
'Αρθρο 5.
Το πρόγραμμα της έκθεσης προαναγγέλλει την έκθεση σε ιδιοκτήτες σκύλων και κοινό. Δύναται να είναι έντυπο ή φωτοτυπία.

'Αρθρο 6.
Το πρόγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
α) το όνομα του διοργανωτή Ομίλου,
β) το είδος της έκθεσης,
γ) την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής,
δ) τις κατηγορίες,
ε) τα ονόματα των κριτών και τη φυλή / φυλές τις οποίες κρίνουν,
στ) το όνομα και το τηλέφωνο του υπευθύνου της οργάνωσης και του γραμματέα της έκθεσης,
ζ) τη δήλωση και το αντίτιμο συμμετοχής σκύλου και την προθεσμία λήξης υποβολής δηλώσεων συμμετοχής,
η) το όνομα του χορηγού (εάν υπάρχει),
θ) τα ειδικά κύπελλα και τους φορείς από τους οποίους προσφέρονται,
ι) τη δήλωση ότι η έκθεση διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκθέσεων του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).
Σημείωση: Ανατύπωση μέρους ή όλων των κανονισμών εκθέσεων του Κ.Ο.Ε. στο πρόγραμμα της έκθεσης είναι επιτρεπτή.
κ) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ή όροι τίθενται από τον διοργανωτή Όμιλο.

'Αρθρο 7.
Για τις εκθέσεις πρωταθλήματος μορφολογίας, η έκδοση προγράμματος έκθεσης είναι υποχρεωτική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
'Αρθρο 8.
Ο κατάλογος της έκθεσης διανέμεται την ημέρα της έκθεσης. Δύναται να είναι έντυπος ή φωτοτυπία.

'Αρθρο 9.
Ο κατάλογος της έκθεσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα υπό του άρθρου 7 προβλεπόμενα (εκτός των υπό του 7ζ) και επιπλέον:
α) συμμετέχοντες σκύλους κατά φυλή και κατηγορία με τον αριθμό συμμετοχής τους, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό εγγραφής τους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε., τους γονείς τους με τα ονόματα και τους αριθμούς εγγραφής τους, το όνομα του εκτροφέα και το όνομα του ιδιοκτήτη τους,
β) αλφαβητικό κατάλογο όλων των ιδιοκτητών σκύλων με διεύθυνση και το τηλέφωνό τους.

'Αρθρο 10.
Για τις εκθέσεις πρωταθλήματος μορφολογίας, η έκδοση καταλόγου είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση για την έκδοση καταλόγου είναι φυσικά η έκδοση προγράμματος έκθεσης, το οποίο εξασφαλίζει την εκ των προτέρων δήλωση συμμετοχής σκύλου στην έκθεση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
'Αρθρο 11.
Σε κάθε σκύλο που έχει εξετασθεί από τον κριτή, αποδίδεται ένας χαρακτηρισμός ο οποίος αποτελεί την γενικευμένη εκτίμηση του κριτού.
Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται είναι οι ακόλουθοι:

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ (ΕΞ.)
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ (Π.Κ.)
ΚΑΛΟΣ (Κ.)
ΕΠΑΡΚΗΣ (ΕΠ.)

1ο (πρώτο) βραβείο απονέμεται μόνο σε σκύλους που τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» ή «ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ».
Εάν κατά τη γνώμη του κριτή ένας σκύλος θεωρείται εκτός τύπου (αποκλίνει σοβαρά από το πρότυπο της φυλής του, ο κριτής δεν αποδίδει τον χαρακτηρισμό και σημειώνει στο βιβλίο αυτού τον χαρακτηρισμό «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ».
Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στην κατηγορία των κουταβιών, όπου κρίνονται αρσενικοί και θηλυκοί σκύλοι μαζί είναι οι ακόλουθοι:

ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ (Π.Υ.)
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ (Υ.)
ΕΞΕΛΙΣΙΜΟΣ (Ε.)

'Αρθρο 12.
Κατά την τελική κατάταξη για την απονομή των βραβείων σε κάθε κατηγορία, ο κριτής οφείλει να κατατάξει κατά σειρά αξιολόγησης τους σκύλους που έχουν λάβει τον ίδιο χαρακτηρισμό.

'Αρθρο 13.
Το σύστημα απόδοσης χαρακτηρισμών είναι υποχρεωτικό.

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
'Αρθρο 14.
Σε κάθε σκύλο που έχει εξετασθεί από τον κριτή αποδίδεται γραπτή αξιολόγηση, η οποία αποτελεί την εξειδικευμένη εκτίμηση του κριτή.

'Αρθρο 15.
Εάν κατά τη γνώμη του κριτή ένας σκύλος θεωρείται εκτός τύπου (αποκλίνει σοβαρά από το πρότυπο της φυλής του), ο κριτής δεν αποδίδει γραπτή αξιολόγηση και σημειώνει στο Βιβλίο Κριτού τον χαρακτηρισμό «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ».

'Αρθρο 16.
Το σύστημα απόδοσης γραπτής αξιολόγησης είναι υποχρεωτικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
'Αρθρο 17.
Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών μετά την έκθεση, ο γραμματέας της έκθεσης πρέπει να αποστείλει στον Κ.Ο.Ε.:
α) ένα αντίγραφο από κάθε σημειωμένο φύλλο από το Βιβλίο Κριτού,
β) έναν κατάλογο (εάν έχει εκδοθεί), με σημειωμένα όλα τα απονεμηθέντα βραβεία δίπλα στον αριθμό συμμετοχής κάθε σκύλου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
'Αρθρο 18
Οι κατηγορίες συμμετοχής σκύλων για τις εκθέσεις πρωταθλήματος είναι οι εξής:
α) Προκαταρκτική κουταβιών : Στις αναγνωρισμένες από τον Κ.Ο.Ε εκδηλώσεις δύναται να υπάρξει κατηγορία προκαταρκτική κουταβιών χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
β)Αρσενικών Κουταβιών : Για αρσενικά κουτάβια της ίδιας φυλής, ηλικίας από έξι ( 6 ) μηνών έως εννέα ( 9 ) κατά την ημέρα της έκθεσης
γ) Θηλυκών Κουταβιών : Για θηλυκά κουτάβια της ίδιας φυλής, ηλικίας από έξι ( 6 ) μηνών έως εννέα ( 9 ) κατά την ημέρα της έκθεσης
δ) Νέων Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας από εννέα ( 9 ) μηνών έως δεκαοκτώ ( 18 ) μηνών κατά την ημέρα της έκθεσης
ε) Νέων θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής ηλικίας εννέα ( 9 ) μηνών έως δεκαοκτώ ( 18 ) μηνών κατά την ημέρα της έκθεσης.)
στ) Ανοιχτή Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους της ίδιας φυλής ηλικίας δεκαπέντε ( 15 ) μηνών και άνω κατά την ημέρα της έκθεσης
ζ) Ανοιχτή θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής ηλικίας δεκαπέντε ( 15 ) μηνών και άνω κατά την ημέρα της έκθεσης
η) Εργασίας Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους κυνηγετικών φυλών που σε Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι. ) Πρακτικού κυνηγίου έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον “ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ “ ή σε Αγώνες Κλασσικού Κυνηγίου τουλάχιστον με “ ΚΑΛΟΣ “. Για τη συμμετοχή τους στην έκθεση, απαιτείται αντίγραφο βιβλιαρίου εργασίας μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
θ) Εργασίας θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους κυνηγετικών φυλών και ισχύουν όσα για την κατηγορία Εργασίας Αρσενικών.
ι) Πρωταθλητών μορφολογίας Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους οι οποίοι φέρουν τον τίτλο Πρωταθλητής Ελλάδος
κ ) Πρωταθλητών μορφολογίας Θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους οι οποίοι φέρουν τον τίτλο Πρωταθλητής Ελλάδος
λ) Βετεράνων αρσενικών : Στις αναγνωρισμένες από τον Κ.Ο.Ε εκδηλώσεις δύναται να υπάρξει κατηγορία Βετεράνων αρσενικών χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
μ) Βετεράνων θηλυκών : Στις αναγνωρισμένες από τον Κ.Ο.Ε εκδηλώσεις δύναται να υπάρξει κατηγορία Βετεράνων θηλυκών χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

'Αρθρο 19.
Ειδικές Κατηγορίες, όπως Κατηγορία Εκτροφείων, Κατηγορία Σκύλων Εισαγωγής, Κατηγορία Σκύλων Ελληνικής Εκτροφής, Κατηγορία Βετεράνων, Κατηγορία Ζεύγους, Κατηγορία Σκύλων Εργασίας και άλλες, δύνανται να προβλέπονται από τον Κ.Ο.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σκύλου σε μία ή περισσότερες από τις ειδικές κατηγορίες, είναι η συμμετοχή του σκύλου αυτού σε μια από τις υποχρεωτικές κατηγορίες. Στις ειδικές κατηγορίες δεν αποδίδεται χαρακτηρισμός και γραπτή αξιολόγηση του σκύλου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Μορφολογίας (C.A.C.)
CERTIFICAT DΆ APTITUDE AU CHAMPIONNAT (C.A.C.)

'Αρθρο 20.
Στις εκθέσεις πρωταθλήματος μορφολογίας, οι κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλήματος (Μορφολογίας), σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής, ηλικίας δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.

'Αρθρο 21.
Οι κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το C.A.C. μόνο, σε έναν αρσενικό σκύλο (κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών ή Εργασίας Αρσενικών ή Πρωταθλητών Αρσενικών ) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του πρώτου βραβείου με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Ανοικτή Θηλυκών ή Εργασίας Θηλυκών ή Πρωταθλητών Θηλυκών) και μόνον εάν, κατά την κρίση τους, ο σκύλος είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας.

'Αρθρο 22.
Ακόμα και εάν έχει απόδοση τον χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», ο κριτής έχει το δικαίωμα να μην απονείμει το C.A.C., εάν πιστεύει ότι ο σκύλος δεν είναι απολύτως άξιος μίας τέτοιας υψηλής διακρίσεως.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μορφολογίας (GR. – CH)
CHAMPION DE BEAT DE GREECE (CH – GR)

'Αρθρο 23.
Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρια ( 3 ) C.A.C. από τρεις διαφορετικούς κριτές , αποκτά τον τίτλο Πρωταθλητής Ελλάδος ( CH.GR. ), o οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του.
Από 1/08/1999 για τις φυλές τις οποίες η F.C.I ορίζει ότι πρέπει να έχουν τίτλο εργασίας, σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση.
Η προυπόθεση για σκύλους κυνηγετικών φυλών είναι η εξέταση φυσικών προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους φυλών εργασίας η εξέταση εργασιακής ικανότητος πρωταθλητή (Ε.Ι.Π.)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Μορφολογίας (R.C.A.C.)
RESERVE CERTIFICAT DΆ APTITUDE AU CHAMPIONNAT (R.C.A.C.)

'Αρθρο 24.
Στις εκθέσεις Πρωταθλήματος μορφολογίας, οι κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Αναπληρωματικό Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος Μορφολογίας (R.C.A.C.) σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής, ηλικίας δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.

'Αρθρο 25.
Οι κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το R.C.A.C., μόνο σε έναν αρσενικό σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου στην ανοικτή κατηγορία αρσενικών ή εργασίας, ή πρωταθλητών ) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου στην ανοικτή κατηγορία θηλυκών ή εργασίας ή πρωταθλητών), μόνον εάν τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Εξαίρετος» και μόνον εάν στον κάτοχο του πρώτου βραβείου έχει αποδοθεί το C.A.C.

'Αρθρο 26.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο σκύλος κάτοχος του C.A.C. στερηθεί το C.A.C., αυτό απονέμεται στον σκύλο κάτοχο του R.C.A.C.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
'Αρθρο 27.
Το κάτωθι σύστημα ανάδειξης αφορά τις Γενικές εκθέσεις όλων των φυλών, καλύπτει όμως όλα τα είδη εκθέσεων.
Καλύτερο Κουτάβι Φυλής: στον σκύλο κάτοχο του πρώτου βραβείου στην κατηγορία κουταβιών, απονέμεται ο τίτλος «Καλύτερο Κουτάβι Φυλής».
Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερο Κουτάβι Φυλής», κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης».
Καλύτερος Φυλής: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι των πρώτων βραβείων όλων των κατηγοριών και των δύο φύλων μιάς φυλής (αρσενικοί και θηλυκοί), κάτοχοι των πρώτων βραβείων των κατηγοριών Νέων, Ανοικτής και Πρωταθλητών) κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερος Φυλής».
Καλύτερος Ομάδος: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Φυλής» κάθε ομάδος, κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερος Ομάδος».
Καλύτερος Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Ομάδος» κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερος Έκθεσης».
Δύνανται να προβλέπονται ακόμη οι τίτλοι:
α) Αναπληρωματικό Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης
β) Αναπληρωματικός Καλύτερος Ομάδος
γ) Αναπληρωματικός Καλύτερος Έκθεσης.
Εάν για κάποιο λόγο οι σκύλοι κάτοχοι των τίτλων στερηθούν του τίτλου αυτός απονέμεται στους Αναπληρωματικούς.
Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρια ( 3 ) C.A.C. από τρεις διαφορετικούς κριτές , αποκτά τον τίτλο Πρωταθλητής Ελλάδος ( CH.GR. ), o οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του.
Από 1/08/1999 για τις φυλές τις οποίες η F.C.I ορίζει ότι πρέπει να έχουν τίτλο εργασίας, σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

TMHMA A

Ι. Προυποθέσεις
'Αρθρο 1
Οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο δεν εκτίει πειθαρχική ποινή, δύνατοι να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης κριτών
μορφολογίας για την 1η φυλή, εφόσον :

'Αρθρο 2
Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο ( 23ο ) έτος της ηλικίας του .

'Αρθρο 3
Ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

'Αρθρο 4
Ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ( συμπληρώνεται από τον υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8,Ν.1588/1986 ).

'Αρθρο 5
Ο υποψήφιος υπήρξε κατοχος τουλάχιστον ενός σκύλου εγγεγραμένου στον Κ.Ο.Ε. και έχει κατοχυρωμένη επωνυμία εκτροφείου.

'Αρθρο 6
Έχει έγγραφη συγκατάθεση του αρμοδίου ομίλου φυλής, εαν υπάρχει τέτοιος για την φυλή που αιτείται δικαιώματος να κρίνει. ¶ρνηση συγκατάθεσης από τον αρμόδιο όμιλο πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως στον υποψήφιο στο Δ.Σ του Κ.Ο.Ε. το οποίο θα κρίνει αν θα γίνει δεκτή η αίτηση του υποψήφιου κριτή ή όχι.

'Αρθρο 7
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει : α. Πραγματοποιήσει σαν εκτροφέας τουλάχιστον δύο εγγεγραμμένες στον ΚΟΕ γέννες της φυλής που απαιτείται δικαιώματος να κρίνει και να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον μία γέννα με έγγραφη βεβαίωση του εκτροφέα για την δεύτερη φυλή που ζητά να κρίνει, καθώς και για τη φυλή η οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και για την οποία αιτείται δικαιώματος να κρίνει. (΄Οπου “ παρακολουθήσει νοείται η παρακολούθηση της γέννας - αν είναι αυτό δυνατό - και η τακτή παρακολούθηση της ανάπτυξης των κουταβιών μέχρι τουλάχιστον την ηλικία των οκτώ ( 8 ) εβδομάδων ).

'Αρθρο 8
Η Επιτροπή Κριτών θα αποτελείται από της ισχύος του παρόντος από πέντε ( 5 ) μέλη. Ορισμένα από το Δ.Σ του ΚΟΕ εκ των οποίων τουλάχιστον ένα ( 1 ) μέλος του Δ.Σ., ένας κτηνίατρος, ένας εκτροφέας και ένας κριτής μορφολογίας.
Μετά την έλευση δύο ετών από την ισχύ του παρόντος η επιτροπή κριτών θα είναι επταμελής και θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις κριτές μορφολογίας ( αν υπάρχουν ).
Η επιτροπή κριτών θα : α. επεξεργάζεται και εγκρίνει τις αιτήσεις υποψηφίων στις εξετάσεις, β. έχει την εποπτεία διοργάνωσης των επιμορφωτικών σεμιναρίων, γ. έχει την εποπτέια διοργάνωσης των γραπτων εξετάσεων βαθμολογήσεως των γραπτών, δ. έχει την εποπτεία διοργάνωσης πρακτικών εξετάσεων.

'Αρθρο 9
Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να γνωρίζει ελληνικά ή μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της F.C.I.

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ
'Αρθρο 10
Η αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης κριτού μορφολογίας και εργασίας γίνεται στο ειδικό έντυπο που προμηθεύει ο Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 11
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώσει όλα τα κεφάλαια της αίτησης. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται εγγράφως για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.

'Αρθρο 12
Το αντίτιμο για την αίτηση εξέτασης καθορίζεται από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε..
Για τους αιτούντες συμπληρωματικές φυλές, το αντίτιμο θα είναι το 1/3 του αρχικού.

'Αρθρο 13
Η επιτροπή κριτών αποφασίζει βάσει της αίτησης αν ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσεις στις εξετάσεις.

'Αρθρο 14
Ο υποψήφιος κριτής μορφολογίας δικαιούται κατΆαρχήν να αιτηθεί για (1 ) φυλή.


ΙΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΡΙΤΟΥ
'Αρθρο 15
Εφόσον ο ΚΟΕ οργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια προετοιμασίας των εγκεκριμένων υποψηφίων η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

'Αρθρο 16
Οι εξεταστικές περίοδοι, ο τόπος και ο χρόνος, θα ανακοινώνονται στους υποψηφίους εγκαίρως από τον Κ.Ο.Ε. Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις ονομάζονται αυτόματα Δόκιμοι κριτές.

'Αρθρο 17
Οι αποτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επανεξέταση έως τρεις ( 3 ) φορές. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση αν δεν έχουν επιτύχει στην γραπτή. Οι αποτυχόντες στην πρακτική εξέταση έχουν δικαίωμα επανεξέτασης έως τρεις ( 3 ) φορές.
Μεταξύ γραπτών και πρακτικών εξετάσεων δεν μπορούν να μεσολαβούν περισσότερα των 2 ετων για τον δόκιμο κριτή.

'Αρθρο 18
Σε τόπο και χρόνο που ανακοινώνεται στους υποψηφίους για την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος υποχρεούται να αξιολογήσει πέντε ( 5 ) τουλάχιστον δείγματα της φυλής που καλείται να κρίνει ή τρία ( 3 ) τουλάχιστον δείγματα για ολιγάριθμες στην Ελλάδα φυλές . Τα δείγματα θα υποδείξει η επιτροπη κριτών και θα είναι ηλικίας 9 μηνών και άνω.

'Αρθρο 19
Ο υποψήφιος πρέπει να αξιολογήσει γραπτώς να κατατάξει του σκύλους και να αιτιολογήσει τις αποφάσεις του αν του ζητηθεί.
Οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται από Διεθνή Κριτή F.C.I. που θα ορίζει ο ΚΟΕ. Οι εξεταστές θα πρέπει να έχουν επιτελέσει το ρόλο του εξεταστή υποψηφίων κριτών στη χώρα τους.
Οι αναγνωρισμένοι κριτές θα μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του εξεταστή υποψηφίων μετά την πάροδο δύο ( 2 ) ετών από την αναγνώριση.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα ανακοινώνεται στον υποψήφιο αμέσως μετά την εξέταση.

'Αρθρο 20
Ο υποψήφιος κριτής μορφολογίας πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς γνώσεις με όσους από τους κάτωθι τομείς του ζητηθούν.
1.- Γενικών κανονισμών του ΚΟΕ.
2.- Κανονισμών εκθέσεων και κανονισμών κριτών της F.C.I.
3.- Επίσημων προτύπων της / των φυλής / ών που επιθυμεί να κρίνει.
4.- Μορφολογίας σκύλων
5.- Κινησιολογίας
6.- Γενετικής
7.- Τεχνικές κρίσης , υποχρεώσεις και δικαιώματα κριτών στο στίβο, διαδικασία κρίσης.
Προστίθεται άλλος ένας τομέας στους τομείς γνώσεων που θα πρέπει να διαθέτει ένας κριτής μορφολογίας ήτοι : να γνωρίζει τους κανονισμούς εξετάσεων εργασίας για τις φυλές εργασίας που αιτείται δικαιώματος να κρίνει και τις οποίες απαιτεί η FCI για αυτές.
Ο ΚΟΕ θα προμηθεύει την εξεταστέα ύλη, τα πρότυπα φυλών της F.C.I. στους υποψήφιους κριτές.

'Αρθρο 21
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναγνωρίζονται από τον Κ.Ο.Ε. ως εθνικοί κριτές μορφολογίας με δικαίωμα απονομής CAC και CACIB σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα.

'Αρθρο 22
Για την ανάδειξη των εθνικών κριτών σε διεθνείς κριτές θα ακολουθούνται οι κανονισμοί της Δ.Κ.Ο.

'Αρθρο 23
Η επιτροπή κριτών του ΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα της τελικής έγκρισης ή απόρριψης οποιουδήποτε φακέλου υποψηφίου για την αναγνώρισή του ως κριτή μορφολογίας και υποχρεούται να δικαιολογήσει τυχόν απόρριψη του υποψηφίου κριτή εγγράφως στο Δ.Σ του Κ.Ο.Ε. Ο Κ.Ο.Ε. με τη σειρά του κοινοποιεί στον όμιλο φυλής αν υπάρχει. Ο Κ.Ο.Ε. και μόνον είναι υπεύθυνος για τους εθνικούς κριτές απέναντι στην F.C.I.

'Αρθρο 24 ( TR )
Ο Κ.Ο.Ε. οφείλει να εξουσιοδοτήσει όμιλο φυλής ή φυλών να προτείνει επιτυχόντες κριτές με σύστημα εξέτασης το οποίο εκ των προτέρων έχει υποβληθεί μαζί με την ύλη από τον όμιλο και εγκριθεί από τον Κ.Ο.Ε. α. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εξέτασης δεν δύναται να περιέχει λιγότερες προϋποθέσεις και εξεταστική ύλη από αυτή που ισχύει για υποψήφιους κριτές που θα αναδείξει ο Κ.Ο.Ε. β.Η επιτροπή εξετάσεων αυτών των υποψηφίων θα είναι η ίδια με την επιτροπή εξετάσεων που θεσπίζει το παρών για τους υποψήφιους κριτές. Αν ο όμιλος δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία ανάδειξης μέσα σε ένα χρόνο ισχύει το παρόν. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΟΜΑΔΟΣ ¶ρθρο 25 Ο αναγνωρισμένος από τον ΚΟΕ κριτής μορφολογίας μιας φυλής, δικαιούται στην συνέχεια να αιτηθεί για μια ( 1 ) ακόμη φυλή άλλης ομάδος ή έως τρεις ( 3 ) φυλές της ίδιας ομάδο. Γραπτες εξετάσεις θα διεξάγονται πάνω στα επίσημα πρότυπα της / των περαιτέρω φυλής / φυλών που αιτείται.

'Αρθρο 26
Ο αναγνωρισμένος από τον ΚΟΕ κριτής μορφολογίας δικαιούται να αιτηθεί για κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωρισθεί για τις απαιτούμενες φυλές σύμφωνα με τα κάτωθι :
Για τις φυλές αυτές θα έχει εξετασθεί επιτυχώς σε γραπτή εξέταση επί του προτύπου και πρακτικώς σε όσα δείγματα κρίνει απαραίτητο και υποδείξει η επιτροπή κριτών του ΚΟΕ.

Ομάδα 1
Ο υποψήφιος για κριτής ομάδος αναγνωρίζετια εφόσον έχει αναγνωριστεί για έξι ( 6 ) από τις φυλές της ομάδος

Ομάδα 2
Ο υποψήφιος για κριτής ομάδος αναγνωρίζεται εφόσον έχει αναγνωριστεί για τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των φυλών της ομάδος, έχοντας περάσει επιτυχώς τουλάχιστον
1 φυλή των Υποομάδων 1.1, 1.2, και 1.3
1 φυλή της Υποομάδος 2.1 και
1 φυλή της Υποομάδος 2.2 και 3

Ομάδα 3
Ο υποψήφιος κριτής ομάδος αναγνωρίζεται εφόσον έχει αναγνωριστεί τουλάχιτον για
1 φυλή της Υποομάδος 1 και
1 φυλή της Υποομάδος 2 και
1 φυλή της Υποομάδος 3 και
1 φυλή της Υποομάδος 4

Ομάδα 4
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον για μια ( 1 ) φυλή της ομάδος ( επιπλέον γραπτή εξέταση όπως αναφέρεται παρακάτω ).

Ομάδα 5
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον να κρίνει
2 φυλές ( Βόρειες ) των Υποομάδων 1,2 και 3 και
2 φυλές ( Σπίτς ) των Υποομάδων 4 και 5 και
1 φυλή οποιασδήποτε Υποομάδος 1 έως 7

Ομάδα 6
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει :
Tον Ελληνικό Ιχνηλάτη.
3 φυλές από την Υποομάδα 1.1 και την Υποομάδα 1.2 εκ των οποίων υποχρεωτικά τον ελληνικό ιχνηλάτη και
1 φυλή από την Υποομάδα 1.3

Ομάδα 7
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει 25% επί του συνόλου των φυλών της ομάδος εκ των οποίων
2 φυλές από τουλάχιστον 2 διαφορετικές υποομάδς των 1.1, 1.2 και 1.3 και 1 φυλή από την Υποομάδα 2.1 και
1 φυλή από την Υποομάδα 2.2

Ομάδα 8
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει 25% επί του συνόλου των φυλών της ομάδος εκ των οποίων
1 φυλή της Υποομάδος 1 και
1 φυλή της Υποομάδος 2

Ομάδα 9
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει 25% επί του συνόλου των φυλών της ομάδος εκ των οποίων
1 φυλή της Υποομάδος 2,1,5
1 φυλή της Υποομάδος 2 και 11 και
1 φυλή των Υποομάδων 7,8,9,10 και
1 φυλή των Υποομάδων 4,6

Ομάδα 10
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής ομάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει 25% του συνόλου των φυλών εκ των οποίων υποχρεωτικά :
1 φυλή της Υποομάδος 1 ή 2 και
1 φυλή της Υποομάδος 3
Φυλές, ομάδες, υποομάδες σύμφωνα με την επίσημη λίστα της F.C.I. ( Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία ) που βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων από τον Κ.Ο.Ε.

ΓΕΝΙΚΑ
¶ρθρο 27
Ο κριτής μορφολογίας πρέπει να γνωρίζει τέλεια το πρότυπο κάθε φυλής για την οποία είναι κριτής, να ενημερώνεται για την ανάπτυξή της και να εφαρμόζει τις οδηγίες που του δίνονται από τους παγκόσμιους ομίλους φυλής πάντα μέσα στα πλαίσια του προτύπου.

'Αρθρο 28
Ο Κ.Ο.Ε. θα διενεργεί μια τουλάχιστον εξέταση ανάδειξης κριτών το χρόνο.

'Αρθρο 29
Ο Κ.Ο.Ε. και οι όμιλοι φυλών συστήνεται να αποστέλλουν εις τους εγγεκριμένους κριτές μορφολογίας των φυλών τις οποίες κρίνουν όλα τα ενημερωτικά έντυπα , περιοδικά, αποφάσεις, αναγγελίες εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ.

'Αρθρο 30
Η πρόσκληση προς τον κριτή για να κρίνει σε έκθεση σκύλων πρέπει να γίνεται εγγράφως από τον διοργανωτή όμιλο, και ο κριτής πρέπει επίσης να αποδέχεται εγγράφως την πρόσκληση, για δε την περίπτωση μη αποδοχής της , αυτή πρέπει να είναι δικαιολογημένη.
Κριτής που απορρίπτει συνεχώς προσκλήσεις για να κρίνει είναι δυνατόν να παραπεμφθεί στην πειθαρχική επιτροπή του Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 31
Μόνον ένας κριτής κρίνει κάθε φυλή ( εκτός αν η φυλή κριθεί σε διαφορετικούς στίβους κατά φύλο ή κατά κατηγορία ) και μόνον ένας κριτής επιλέγει τον “ Καλύτερο της Ομάδος “ και τον “ Καλύτερο της Έκθεσης “.

'Αρθρο 32
Εάν κάποιος κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει, η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης δύναται να αντικαταστήσει τον απόντα από άλλον εγγεκριμμένο κριτή.

'Αρθρο 33
Οι αποφάσεις του κριτού είναι οριστικές και δεν αποδέχονται αμφισβήτηση.

'Αρθρο 34
Ο κριτής δύναται να παρακρατήσει κάποιο ή όλα τα βραβεία, εάν κατά την κρίση του, ο σκύλος δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο πρότυπο της φυλής του.

'Αρθρο 35
Ο κριτής δύναται να αποβάλλει σκύλο από το στίβο της εξέτασης λόγω επιθετικότητας ή άρνησης να δεχθεί την εξέταση λόγω δειλίας ή επιθετικότητας.

'Αρθρο 36
Ο κριτής έχει πλήρη εξουσία στο στίβο στον οποίο κρίνει και οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να γίνει κατόπιν δικής του συγκατάθεσης.

'Αρθρο 37
Ο κριτής δεν δικαιούται να παρουσιάσει στον στίβο σκύλο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ούτε να παρουσιάσει στο στίβο σκύλο άλλου προσώπου σε έκθεση στην οποία συμμετέχει ως κριτής. Ο κριτής δεν δικαιούται να κρίνει σκύλο, του οποίου ο ίδιος ή οποιδήποτε μέλος του άμεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος ήταν κάτοχος τον τελευταίο χρόνο.
Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση σε διοργάνωση που συμμετέχει ως κριτής να παρουσιαζει ως εκθέτης, έστω και διαφορετική ημέρα απΆαυτήν που κρίνει ο ίδιος.

'Αρθρο 38
Ο κριτής οφείλει να συμπληρώνει και υπογράφει πρόθυμα κάθε απαραίτητο έντυπο αξιολόγησης, βράβευσης κλπ. Ο κριτής δεν δέχεται καμία παρέμβαση ή διόρθωση στα μπλόκ της αξιολόγησης ή στα βραβεία παρά μόνο διόρθωση λαθών της γραμματείας παρουσία του υπεύθυνου της διοργάνωσης.
Ο κριτής απαγορεύεται να συμβουλεύεται τον κατάλογο πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης.
Προς τον διοργανωτή της έκθεσης ο κριτής οφείλει :
•Να απαντά το συντομότερο στις προσκλήσεις να κρίνει.
•Να ειδοποιεί άμεσα τους διοργανωτές σε περίπτωση κωλύματος
•Να είναι συνεπής στις ώρες έναρξης

'Αρθρο 39
Να εποπτεύει καθΆόλη τη διάρκεια όιτ τοποθετούνται σωστά οι κάρτες που υποδεικνύουν τη σειρά των σκύλων, την κατηγορία κ.λ.π. και είναι υπεύθυνος απέναντι στου θεατές που παρακολουθούν την κρίση του.
Συστήνεται να στέλνει τις σημειώσεις που αφορούν τις παρατηρήσεις του για τους σκύλους που κρίνει σε εκθέσεις εκτός του ομίλου φυλής στον ενδιαφερόμενο όμιλο φυλής.

'Αρθρο 40
Η συμπεριφορά του κριτού μέσα στο στίβο πρέπει να είναι άψογη, η προσέγγιση των σκύλων για εξέταση ευγενική και η τεχνική της εξέτασης κατά το δυνατότερο ομοιόμορφη.
Ο κριτής δύναται να διατυπώνει μεγαλοφώνως την κρίση του.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
'Αρθρο 41
Οι κριτές του Κ.Ο.Ε. είναι πρόσωπα υψηλού κύρους λόγω των γνώσεών τους, στην εκτορφή και τη διατήρηση των προτύπων.
Οι κριτές λαμβάνουν ταυτότητα κριτού από τον Κ.Ο.Ε. και έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλες τις διοργανώσεις του Κ.Ο.Ε. και των Ομίλων υπό τον Κ.Ο.Ε. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την επίδειξη της ταυτότητας που είναι αυστηρά προσωπική.

'Αρθρο 42
Ο κριτής ή ο δόκιμος κριτής δικαιούται υποδοχής από τον Όμιλο που τον προσκαλεί καθώς και εξασφάλιση άνετης διαμονής κατά την παραμονή του, η οποία ορίζεται σε μια περίοδο 1/2 ημέρας πριν την εκδήλωση και 1/2 ημέρας μετά το πέρας αυτής, εκτός αν η παράταση της διαμονής του ζητηθεί επίσημα.

'Αρθρο 43
Κανένας κριτής ή δόκιμος κριτής δεν μπορεί να επιβαρύνει τον όμιλο που τον προσκαλεί με έξοδα προσώπου που τον συνοδεύει εκτός αν το άτομο αυτό είναι επίσημα προσκεκλημένο και εκπληρεί υποχρεώσεις στην διοργάνωση, όπως π.χ. γραμματείας στίβου.

'Αρθρο 44
Ο κριτής δικαιούται να ζητήσει από τον διοργανωτή όμιλο την επιβολή ποινής σε οποιοδήποτε εκθέτη ή άτομο που δεν σέβεται τους κανονισμούς του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας ή που με τα λόγια ή με τις πράξεις του θίγει την αξιοπρέπεια του κριτή. Σε σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να αναφέρει τα περιστατικά και στον Κυνολογικό Όμιλο, ώστε να επιβληθούν ποινές σύμφωνα με τον δικό του εσωτερικό κανονισμό.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
'Αρθρο 45
Κάθε παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού του Κ.Ο.Ε. ή της F.C.I. μπορεί να θεσει σε αμφισβήτηση την ιδιότητά του ως κριτή και να παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε.σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ο.Ε.

TMHMA B ΚΡΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για αναγνώριση και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την έγκριση των Κριτών Εργασίας στην ΕΛΛΑΔΑ.
Για την εξέταση των Υποψήφιων Κριτών όσον αφορά την αξιολόγηση σκύλων για εξετάσεις /η και αγώνες :

( F.C.I. - Δ.Κ.Ο. ) - IPO I II III ΙNTERNATIONAL PRUFUNGS ORDNUNG I II III( ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι ΙΙ ΙΙΙ )
( V.D.H. - K.O.Γ. ) - ΒΗ ΒEGLEITHUNDE ( ΣΚΥΛΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ )
( V.D.H. - Κ.Ο.Γ. ) - SchH A I II III (ΕΞΕΤΑΣΗ SCHUTZHUND Α Ι ΙΙ ΙΙΙ
( ΣΚΥΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α Ι ΙΙ ΙΙΙ )
( V.D.H. - Κ.Ο.Γ. ) - FH I II (FAEHRTENHUNDPRUFUNG I II
( ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ Ι ΙΙ )
( V.D.H. - Κ.Ο.Γ. ) - ADPr (AUSAUERPRUFUNG ( ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
'Αρθρο 1
Οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο δεν εκτίει πειθαρχική ποινή, δύναται να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης Κριτών Εργασίας, εφΆόσον :

'Αρθρο 2
Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο ( 25ο ) έτος της ηλικίας του.

'Αρθρο 3
Ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

'Αρθρο 4
Ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ( συμπληρώνεται από τον υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/ 1986 ).

'Αρθρο 5
Ο υποψήφιος υπήρξε κάτοχος τουλάχιστον ενός ( 1 ) σκύλου εγγεγραμμένου στον Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 6
Έχει έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου ομίλου φυλής εργασίας. ¶ρνηση συγκατάθεσης από τον αρμόδιο όμιλο, θα αιτιολογείται εγγράφως στον υποψήφιο και θα κοινοποιείται στον Κ.Ο.Ε, το Δ.Σ. του οποίου θα κρίνει αν θα γίνει δεκτή ή όχι η άρνηση του εκάστοτε ομίλου.

'Αρθρο 7
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προσωπικά χειριστεί και επιτυχώς ολοκληρώσει με δύο ( 2 ) σκύλους την εξέταση IPO I, II, III, ή / και SchH I,II, III, BH, ADPr, σε αναγνωρισμένες εξετάσεις στην Ελλάδα ( παρουσία βιβλιαρίου εργασίας απαραίτητη ).

'Αρθρο 8
Η επιτροπή κριτών εργασίας, θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα ( 1 ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΕ, ένα ( 1 ) αναγνωρισμένο κριτή εργασίας ( IPO / SchH ), δύο ( 2 ) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ομίλων φυλών εργασίας που έχουν οργανώσει εξετάσεις εργασίας και έναν ( 1 ) κτηνιάτρο. Η επιτροπή συγκροτείται με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Ε. και ο αναγνωρισμένος κριτής εργασίας που θα εξετάζει τους υποψηφίους κριτές, θα είναι κριτής που έχει κρίνει τουλάχιστον μια φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων εργασίας της F.C.I.
Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας θα ελέγχει τις αιτήσεις των υποψηφίων θα επιβλέπει και θα διεξάγει τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
Σε δεύτερη φάση, εφΆόσον έχουν αναγνωριστεί Έλληνες Κριτές Εργασίας, στην Επιτροπή Κριτών Εργασίας θα συμμετέχουν και Έλληνες Κριτές Εργασίας.

'Αρθρο 9
Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να γνωρίζει Ελληνικά ή μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της Δ.Κ.Ο. ( F.C.I)
).

AIΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
'Αρθρο 10
Η αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία ανάδειξης κριτού εργασίας γίνεται στο ειδικό έντυπο που προμηθεύει ο Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 11
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του υποψηφίου για τις εξετάσεις , πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώσει όλα τα κεφάλαια της αίτησης. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται εγγράφως για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.

'Αρθρο 12
Ο υποψήφιος κριτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εξετασθεί σε IPO ή SchH ξεχωριστά ή και στις δύο ταυτόχρονα.

'Αρθρο 13
Ο Κ.Ο.Ε. αποφασίζει βάσει της αίτησης αν ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει στις εξετάσεις.

'Αρθρο 14
Εφόσον ο ΚΟΕ οργανώσει επιμορφωτιικά σεμινάρια προετοιμασίας των εγκεκριμμένων υποψηφίων, η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

'Αρθρο 15
Οι εξεταστικές περίοδοι, ο τόπος και ο χρόνος, θα ανακοινώνονται στους υποψήφιους εγκαίρως από τον Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 16
Οι αποτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επανεξέταση έως τρεις ( 3 ) φορές. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση αν δεν έχουν επιτύχει στην γραπτή. Οι αποτυχόντες στην πρακτική εξέταση έχουν δικαίωμα επενεξέτασης έως τρεις ( 3 ) φορές.

ΙΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ΓΡΑΠΤΕΣ )
'Αρθρο 17
Θεωρητικές εξετάσεις θα παρέχονται για το IPO ( Διεθνείς Κανονισμοί Εξετάσεων Σκύλων ), ΒΗ ( Σκύλος Συνοδείας , SchH ( Schutzhund - Γερμανικοί Κανονισμοί Εξετάσεων Σκύλων ), FH ( προχωρημένη ιχνηλασία ) και για την ADPr ( Eξέταση Αντοχής ).
Οι θεωρητικές εξετάσεις θα έχουν την μορφή ενός γραπτού τέστ που θα συνίσταται από ερωτήσεις σωστού / λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλπ.
Στις γραπτές εξετάσεις ο υποψήφιος /α θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επαρκή γνώση για τα ακόλουθα αντικείμενα :

  • Γενικοί Κανονισμοί και Διατάξεις για τις Εξετάσεις IPO,BH, Schutzhund,FH και ADPr.
  • Στάδια Εξετάσεων - Επίπεδα Πτυχίων ( π.χ. IPO I, BH, SchH I , FH I , ADPr, κ.τ.λ.
  • Προϋποθέσεις για όλες τις Εξετάσεις - Επίπεδα Πτυχίων ( π.χ. ελάχιστο όριο ηλικίας σκύλων που απαιτείται για κάθε εξέταση, πρωτόκολλο κ.λ.π. )
  • Τρόπος Βαθμολόγησης και Κατάταξης για όλες τις εξετάσεις
  • Γενικές Γνώσεις όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο Επίσημο Βιβλίο Κανονισμών για τις εξετάσεις IPO, BH, Schutzhund, FH & ADPr.
  • Κανόνες και Τεχνικές Αξιολόγησης.
  • Ανατομίας των σκύλων

'Αρθρο 18
Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται από την επιτροπή κριτών και θα γίνονται τουλάχιστον μία ( 1 ) φορά τον χρόνο.

'Αρθρο 19
Η ύλη και οι ημερομηνίες εξετάσεων θα ανακοινώνονται έγκαιρα στον υποψήφιο από τον Κ.Ο.Ε.

'Αρθρο 20
Ο υποψήφιος κριτής έχει χρονικό περιθώριο δύο ( 2 ) ετών ,( μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών εξετάσεων ), για να ολοκληρώσει τις Πρακτικές Εξετάσεις.

'Αρθρο 21
Eξέταση και αξιολόγηση από αναγνωρισμένο κριτή της F.C.I.

Απαιτείται από τον υποψήφιο κριτή να εξετασθεί από τρεις ( 3 ) διαφορετικούς, επίσημα αναγνωρισμένους κριτές ( F.C.I. ) σε εξετάσεις εργασίας που θα ορίζονται από τον Κ.Ο.Ε. Στις υποχρεώσεις του εξεταζόμενου θα είναι η ταυτόχρονη αξιολόγηση και βαθμολόγηση όλων των σκύλων παράλληλα με τον κριτή, η οποία μετά θα συγκριθεί και αξιολογηθεί από τον υπεύθυνο κριτή . Ο κριτής θα αξιολογήσει την κρίση του υποψήιου και τις γενικές του γνώσεις και στη συνέχεια θα τον βαθμολογήσει ως επιτυχόντα ή αποτυχόντα. Ο κριτής θα υποβάλλει την αναφορά του στον Κ.Ο.Ε. για να αρχειοθετηθεί.

'Αρθρο 22
Ο υποψήφιος κριτής απαιτείται να έχει στο 80% των σκύλων που συμμετέχουν σε κάθε μία από τις τρεις ( 3 ) επίσημες εξετάσεις, επιτυχή αξιολόγηση IPO ή και ΒΗ, SchH, ADPr για να προχωρήσει στην τελική αξιολόγησή του.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΡΙΤΩΝ
'Αρθρο 23
Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς όλα τα προαναφερόμενα, ο ¨Υποψήφιος Κριτής “ θα καλείται από την Επιτροπή Κριτών Εργασίας στην Τελική Αξιολόγησή του / της. Στην Τελική Αξιολόγηση, η Επιτροπή Κριτών Εργασίας θα επανεξετάζει και ελέγχει εάν όλες οι προϋποθέσεις του Υποψήφιου Κριτή έχουν ολοκληρωθεί. ΕφΆόσον η Επιτροπή Κριτών Εργασίας βεβαιώσει ότι όλες οι απαιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, θα στείλει την εισήγησή της με τα αποτελέσματα της Τελικής Αξιολόγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου της Ελλάδας.

'Αρθρο 24
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΕ θα κοινοποιεί στον Υποψήφιο Κριτή με Συστημένη επιστολή την αναγνώρισή του ως Κριτή Σκύλων Εργασίας ( IPO ή και Schutzhund ) στην Ελλάδα.

'Αρθρο 25
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος θα
ενημερώνει την F.C.I. για κάθε νέο αναγνωρισμένο Κριτή Σκύλων
Εργασίας για∀ IPO ή και Schutzhund.
To Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος θα
ανακοινώνει στα Μαζικά μέσα για όλους τους νέους Κριτές Σκύλους
Εργασίας ( IPO ή και Schutzhund ).

'Αρθρο 26
Ο κριτής εργασίας πρέπει να γνωρίζει τέλεια του κανονισμούς εργασίας που κρίνει, να ενημερώνεται για τις τυχόν αλλαγές
κανονισμών και βαθμολόγησης και να εφαρμόζει τις οδηγίες που του δίνονται από την F.C.I. ( Δ.Κ.Ο. ).¶ρθρο 27Ο Κ.Ο.Ε. θα διενεργεί μία ( 1 ) τουλάχιστον εξέταση ανάδειξης κριτών εργασίας τον χρόνο.¶ρθρο 28Ο Κ.Ο.Ε. στους ομίλους εργασίας και οι όμιλοι φυλών εργασίας συστήνεται να αποστέλλουν εγγεκριμένους κριτές εργασίας όλα τα ενημερωτικά έντυπα, περοδικά, αποφάσεις,αναγγελίες
εκδηλώσεων, συνεδιάσεων κλπ

'Αρθρο 29
Η πρόσκληση προς τον κριτή για να κρίνει σε εξετάσεις / αγώνες
εργασίας, πρέπει να γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του διοργανωτή Ομίλου γραπτώς, και η αποδοχή ή μη της προσκλήσεως από τον κριτή επίσης γραπτώς.

'Αρθρο 30
Για εξετάσεις IPO / SchH δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση άων των 10
σκύλων από έναν κριτή την ίδια μέρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης συμμετοχής, οι εξετάσεις συνεχίζονται την επόμενη μέρα ή αυξάνεται ο αριθμός των κριτών. Για εξετάσεις ADPr δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση άνω των 20 σκύλων από έναν κριτή την ίδια μέρα.

'Αρθρο 31
Εάν κάποιος κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει, η οργανωτική
επιτροπή της διοργάνωσης δύναται να αντικαταστήσει τον απόντα από άλλον εγγεκριμένο κριτή.

'Αρθρο 32
Οι αποφάσεις του κριτού είναι οριστικές και δεν επιδέχονται
αμφισβήτηση.

'Αρθρο 33
Ο κριτής έχει πλήρη εξουσία στο στίβο στον οποίο κρίνει και
οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να γίνει κατόπιν δικής του συγκατάθεσης.

'Αρθρο 34
Ο κριτής δεν δικαιούται να παρουσιάσει στο στίβο σκύλο του
οποίου είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ούτε να παρουσιάσει στο στίβο σκύλο άλλου προσώπου τον οποίο έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση σε διοργάνωση που συμμετέχει ως κριτής να παρουσιάζεται ως χειριστής.

'Αρθρο 35
Ο κριτής οφείλει να συμπληρώσει και υπογράφει πρόθυμα κάθε απαραίτητο έντυπο αξιολόγησης, βράβευσης κ.τ.λ. Ο κριτής δεν δέχεται καμία παρέμβαση ή διόρθωση στα μπλοκ της αξιολόγησης ή στα βραβεία παρά μόνο διόρθωση λαθών της γραμματείας παρουσία υπευθύνου της διοργάνωσης.
Προς τον διοργανωτή της έκθεσης ο κριτής οφείλει:

  • Να απαντά το συντομότερο στις προσκλήσεις να κρίνει.
  • Να ειδοποιεί άμεσα τους διοργανωτές σε περίπτωση κωλύματος
  • Να είναι συνεπής στις ώρες έναρξης


'Αρθρο 36
Να εποπτεύει καθ΄όλη τη διάρκεια ότι τοποθετούνται σωστά οι αριθμοί που υποδεικνύουν τη σειρά των σκύλων, την εξέταση κλπ και είναι υπεύθυνος απέναντι στους θεατές που παρακολουθούν την κρίση του.

'Αρθρο 37
Η συμπεριφορά του κριτού μέσα στο στίβο πρέπει να είναι άψογη, η προσέγγιση των σκύλων για εξέταση ευγενική και η τεχνική εξέτασης κατά το δυνατόν ομοιόμορφη. Ο κριτής δύναται να διατυπώνει μεγαλοφώνως την κρίση του.

'Αρθρο 38
Οι κριτές του Κ.Ο.Ε. είναι πρόσωπα υψηλού κύρους λόγω των γνώσεών τους στην εργασία και τον χαρακτήρα των σκύλων. Οι κριτές λαμβάνουν ταυτότητα κριτού από τον Κ.Ο.Ε. και έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλες τις διοργανώσεις του Κ.Ο.Ε.και των Ομίλων υπό τον Κ.Ο.Ε. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την επίδειξη της ταυτότητος που είναι αυστηρά προσωπική.

'Αρθρο 39
Ο κριτής ή ο υποψήφιος κριτής δικαιούται υποδοχής από τον Όμιλο που τον προσκαλεί, καθώς και εξασφάλιση άνετης διαμονής κατά την παραμονή του η οποία ορίζεται σε μια περίοδο 1/2 μέρας πριν την εκδήλωση και 1/2 μέρας μετά το περάς αυτής, εκτός αν η παράταση της διαμονής του ζητηθεί επίσημα.

'Αρθρο 40
Κανένας κριτής ή υποψήφιος κριτής δεν μπορεί να επιβαρύνει τον όμιλο που τον προσκαλεί με έξοδα προσώπου που τον συνοδεύει εκτός αν το άτομο αυτό είναι επίσημα προσκεκλημένο και εκπληρεί υποχρεώσεις στην διόρθωση, όπως π.χ. γραμματείας στίβου.

'Αρθρο 41
Ο κριτής δικαιούται να ζητήσει από τον διοργανωτή όμιλο την επιβολή ποινής σε οποιοδήποτε άτομο που δεν σέβεται τους κανονισμούς του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας ή που με λόγια ή πράξεις του θίγει την αξιοπρέπειά του κριτή. Σε σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να αναφέρει γραπτώς τα περιστατικά και στον Κυνολογικό Όμιλο ώστε να επιβληθούν ποινές σύμφωνα με τον δικό του εσωτερικό κανονισμό.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
'Αρθρο 42
Κάθε παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού του Κ.Ο.Ε. ή της F.C.I. μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση την ιδιότητά του ως κριτή και να παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε.